مقاله بررسي عملکرد فاگوسيتيک و سطح اينترفرون گاماي سرم حجاج ايراني در قبل و بعد از سفر حج تمتع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۹۵ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد فاگوسيتيک و سطح اينترفرون گاماي سرم حجاج ايراني در قبل و بعد از سفر حج تمتع
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حج
مقاله گرفتاري تنفسي
مقاله تست نيتروبلوتترازوليوم
مقاله اينترفرون گاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: دبيران سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي اردكاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسعود احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي تنفسي به خصوص عفونت هاي ويروسي تعداد زيادي از زايرين خانه خدا را مبتلا مي سازند. بررسي عملکرد فاگوسيتي و سطح اينترفرون گاما مي تواند به طور غيرمستقيم ما را در تاييد يا رد دخالت عفونت ها در فرآيند گرفتاري تنفسي حجاج راهنمايي نمايد. لذا اين پژوهش به منظور تعيين عملکرد فاگوسيتوز نوتروفيل ها و وضعيت اينترفرون گاما در بين زايرين خانه خدا انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه طولي، نمونه خون ۱۳۰ زاير، قبل از عزيمت و به فاصله ۳ هفته پس از بازگشت از سفر حج از داوطلبين اخذ گرديد و نتايج آزمايشات قبل و بعد با يکديگر مقايسه شد. جهت بررسي عمل فاگوسيت ها از آزمايش NBT(Nitroblue Tetrazolium Reduction Test) با روش Chemiluminescence و جهت بررسي سطح اينترفرون گاما از روش الايزا استفاده شد. داوطلبين در طول سفر پيگيري شدند و در صورت ابتلا به هر نوع بيماري تنفسي مشخصات بيماري شان ثبت مي گرديد. داده ها با آزمون کاي دو و با استفاده از نرم افزار spss v12 تحليل شدند.
يافته ها: ميزان اينتر فرون گاما قبل از سفر ۶±۸/۴ پيکوگرم در ميلي ليتر بود که پس از سفر به ۸/۵±۲/۵ پيکوگرم در ميلي ليتر رسيد (NS). درصد NBT قبل و بعد از سفر حج به ترتيب ۳/۴±۴/۹۰ و ۳/۴±۷/۸۷ درصد بود (p<0.001).
نتيجه گيري: تغييرات معني دار  NBTو افزايش اينتروفرون گاما وجود يک فرآيند عفوني را در بين زايرين خانه خدا تاييد مي کنند.