مقاله بررسي عملکرد فرآيند لجن فعال در تصفيه فاضلاب شهرک صنعتي آق قلا استان گلستان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد فرآيند لجن فعال در تصفيه فاضلاب شهرک صنعتي آق قلا استان گلستان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب صنعتي
مقاله لجن فعال
مقاله شهرک صنعتي آق قلا
مقاله بررسي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ززولي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان اله آباد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيکويي ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از پيامدهاي زيست محيطي شهرک هاي صنعتي، ايجاد آلودگي زيست محيطي از جمله توليد فاضلاب هاي صنعتي مي باشد. در اين شهرک ها بايد فاضلاب هاي صنعتي قبل از ورود به آبهاي پذيرنده به روش مناسب تصفيه گردد. اما احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب به تنهايي نگراني هاي زيست محيطي را بر طرف نمي کند بلکه براي رسيدن به استانداردهاي مطلوب زيست محيطي بايد عملکرد اين تصفيه خانه ها مدام تحت بررسي و ارزيابي قرار گيرند. لذا هدف از اين مطالعه بررسي عملکرد لجن فعال در تصفيه فاضلاب شهرک صنعتي آق قلا در استان گلستان مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي مي باشد که در واحد آزمايشگاه تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي آق قلا واقع در استان گلستان در سال ۱۳۸۶ طي مدت ۱۲ ماه به انجام رسيد. هر سه روز يکبار آزمايش COD (اکسيژن مورد نياز شيميايي و هر هفته يکبار آزمايش اکسيژن مورد نياز بيوشيميايي (BOD) شد. پارامتر pH روزانه به وسيله pH متر اندازه گيري شد. نمونه برداري از پساب خروجي به صورت لحظه اي انجام شد، ولي از نمونه هاي برداشت شده از فاضلاب ورودي به تصفيه خانه به صورت نمونه برداري مرکب بود. جمعا ۱۲۰ بار از فاضلاب و پساب نمونه برداشته شد و آزمايشات بر روي آنها انجام شد. آزمايشات مربوط به مواد جامد معلق (TSS) و مواد جامد محلول (TDS) نيز به صورت هر ۱۰ روز يکبار انجام شد. آزمايشات صورت گرفته بر اساس آخرين روش ارايه شده در کتاب استاندارد متد انجام شد. در پايان با استفاده از نرم افزاز Excel داده ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم.
يافته ها: ميانگين BOD، COD و TSS ورودي به تصفيه خانه به ترتيب ۱۱۹۶٫۱۷، ۱۸۵۴٫۵۸ و ۱۲۳۲٫۲۵ ميليگرم بر ليتر بود که بيشترين بار آلي ورودي به تصفيه خانه مربوط به ماههاي شهريور و مهر بوده است. ميانگين کل راندمان حذف براي COD، BOD و TSS به ترتيب برابر با۹۶٫۶۶ ، ۹۸٫۲ و ۹۷٫۶ درصد محاسبه شد.
نتيجه گيري: کيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه شهرک صنعتي آق قلا در اکثر ماه هاي سال مطابق استانداردهاي دفع پساب بود و در کل کارايي اين تصفيه خانه (سيستم لجن فعال) در حذف آلاينده هاي ورودي بسيار عالي بود. البته در برخي موارد کيفيت پساب خروجي منطبق با استانداردها نبود مثلا COD خروجي در ماههاي تير و بهمن و اسفند بالاتر از حد استاندارد بود که عواملي مثل بالا بودن مقدار TSS ورودي در اين ماهها از موارد اثرگذار بر اين قضيه بودند. در کل اگرچه در مواردي پساب خروجي منطبق با استانداردهاي زيست محيطي نبود ولي با مديريت و نظارت دقيق بر مقدار دبي و بار آلي ورودي اين نواقص به راحتي قابل برطرف شدن است.