مقاله بررسي عملکرد مراقبت تنفسي در بيماران مبتلا به ضربه مغزي در بخش فوريت هاي بيمارستان ولي عصر (عج) اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد مراقبت تنفسي در بيماران مبتلا به ضربه مغزي در بخش فوريت هاي بيمارستان ولي عصر (عج) اراک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمات مغزي
مقاله عملکرد مراقبت
مقاله تنفس
مقاله اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي فخار حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهم ترين عامل در مديريت درمان بيماران مبتلا به صدمات مغزي که مي تواند به ميزان زيادي از بروز صدمات ثانوي پيشگيري کرده و ناتواني، مرگ و مير اين گونه بيماران را کاهش دهد مراقبت از سيستم تنفسي است. از اين رو کيفيت مراقبت و درمان صدمات مغزي بيماران در مرحله اورژانس از اهميت زيادي برخوردار است.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه ي توصيفي – تحليلي بوده که در سال ۱۳۸۶ بر روي ۶۹۳ بيمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان ولي عصر (ع) اراک انجام شد. داده ها به وسيله سوالات دو گزينه اي بلي يا خير که در حيطه مراقبت هاي سيستم تنفسي براي دو گروه کارکنان پرستاري و پزشکي تنظيم شده بود، از طريق مشاهده عملکرد مراقبت کنندگان جمع آوري و نتايج بوسيله نرم افزار آماري SPSS تحليل شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که کيفيت مراقبت از راه هاي هوايي بيماران با صدمات مغزي خفيف، متوسط و شديد به ترتيب براي پرستاران ضعيف، متوسط، ضعيف و براي پزشکان ضعيف، ضعيف، متوسط بود و بطور کلي کيفيت مراقبت تيم درمان از بيماران با صدمات مغزي در رابطه با سيستم تنفسي در حد متوسط ارزيابي شد.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده، نواقصي درمديريت مراقبت از سيستم تنفسي بيماران با صدمات مغزي وجود دارد و در نتيجه جهت بهبود کيفيت مراقبت از اين بيماران لازم است نسبت به تامين وسايل مورد نياز، نيروي انساني و آموزش آن ها اقدام نمود.