مقاله بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزاي پاييزه در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزاي پاييزه در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله کلزا
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله ارتفاع بوته
مقاله سطح برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني صدقعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: بايبوردي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پاييزه کلزا و شناسايي بهترين ارقام آزمايشي در سال ۸۸-۸۷ در گلخانه مرکزتحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام گرفت. تيمارهاي آزمايشي ترکيبي از ۴ واريته SLM046)، Licord، Elite، (Okapi و شش سطح شوري حاصل از کلرو سديم (۰، ۷۵، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ ميلي مولار) بودند. نتايج حاصله از تجزيه واريانس داده نشان داد که افزايش شوري اثر منفي معني داري بر عملکرد دانه، وزن هزاردانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، سطح برگ، ارتفاع بوته داشت و صفات مذکور با افزايش غلظت نمک، به ترتيب %۷۰٫۴۸، %۵۸٫۷۱، %۴۹٫۷۲، %۷۵٫۱۵، %۸۷٫۷۶، %۵۰٫۳۳، نسبت به شاهد کاهش نشان دادند و بين ارقام از نظر همه صفات مورد مطالعه، به استثناي سطح برگ تفاوت معني داري مشاهده شد. رقم SLM046 در همه صفات بالاترين مقادير را داشت، مقايسه ميانگين عملکرد ارقام نشان داد، SLM046 و Elite به ترتيب مقاوم ترين و حساس ترين رقم به شوري شناخته شد.