مقاله بررسي عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم نخود ديم (.Cicer arietinum L) در تاريخ هاي مختلف کاشت در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم نخود ديم (.Cicer arietinum L) در تاريخ هاي مختلف کاشت در کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام نخود زراعي
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وقار محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: شمس كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كبرايي سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي، در چهار تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ماهيدشت کرمانشاه اجرا شد. در اين آزمايش از دو عامل رقم و تاريخ کاشت استفاده شد که عامل رقم در سه سطح شامل ارقام ILC 482، هاشمج FLIP 84-48 و آرمان که به عنوان تيمار اصلي و عامل تاريخ کاشت نيز در سه سطح شامل ۲۰ آبان، ۲۰ آذر و ۲۰ اسفند که به عنوان تيمار فرعي به کارگرفته شدند. تاثير تاريخ کاشت بر روي صفات ارتفاع بوته، فاصله اولين شاخه فرعي از سطح خاک، فاصله اولين غلاف از سطح خاک، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد غلاف در شاخه اصلي، تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در شاخه اصلي، تعداد دانه در شاخه فرعي، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در شاخه اصلي، وزن دانه در شاخه فرعي، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه در شاخه اصلي، وزن صد دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکي معني دار بود. بيشترين عملکرد مربوط به تاريخ کاشت ۲۰ آذر به ميزان ۹۶٫۴۳ گرم در مترمربع و کمترين مربوط به ۲۰ اسفند به ميزان ۴۳٫۵۵ گرم در مترمربع مي باشد. اثر رقم بر روي صفات ارتفاع بوته، فاصله اولين شاخه فرعي از سطح خاک، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد غلاف در شاخه اصلي، تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در شاخه اصلي، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در شاخه اصلي، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه در شاخه اصلي، وزن صد دانه در بوته و عملکرد دانه معني دار شده است. بيشترين عملکرد مربوط به رقم هاشم به ميزان ۸۰٫۰۳ گرم در مترمربع و کمترين آن مربوط به رقم آرمان با ۷۷٫۵۳ گرم در مترمربع مي باشد. اثر متقابل رقم و تاريخ کاشت نيز بر روي صفات ارتفاع بوته، فاصله اولين شاخه فرعي از سطح خاک، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در شاخه اصلي، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در شاخه اصلي، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه در شاخه اصلي، وزن صد دانه در بوته، عملکرد دانه معني دار گرديد.