مقاله بررسي عملکرد و رضايتمندي جنسي در زنان با زايمان طبيعي و سزارين مراجعه ‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و رضايتمندي جنسي در زنان با زايمان طبيعي و سزارين مراجعه ‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان طبيعي
مقاله سزارين
مقاله زايمان
مقاله عملكردجنسي
مقاله رضايت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازگلي گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: دولتيان ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عوامل مختلفي بر عملکرد جنسي و رضايتمندي جنسي موثر هستند. نوع زايمان از جمله اين عوامل است. در برخي از تحقيقات نوع زايمان با عملکرد و رضايتمندي جنسي ارتباطي نداشته و در بعضي موارد ديگر سزارين و يا زايمان طبيعي را از عوامل مرتبط با عملکرد و رضايتمندي جنسي ذکر کرده ‌اند. اين مطالعه با هدف بررسي عملکرد و رضايتمندي جنسي در زنان با زايمان طبيعي و سزارين مراجعه ‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش مقطعي بر روي ۱۸۰ نفر (۹۰ زن با زايمان طبيعي و ۹۰ زن با زايمان سزارين) که به روش نمونه ‌گيري خوشه ‌اي چند‌مرحله اي از مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انتخاب شدند، انجام گرفت. جمع ‌آوري داده ‌ها با پرسشنامه ‌هاي شامل مشخصات اجتماعي – دموگرافيک، عوامل مامايي و عملکرد و رضايت جنسي هاي قبلي انجام شد. پرسشنامه به روش مصاحبه در محيطي خصوصي تکميل و بررسي شد. تجزيه و تحليل داده ‌ها از طريق تست هاي توصيفي و کاي دو با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
يافته ‌ها: عملکرد جنسي شامل وضعيت ميل، تحريک و اوج لذت جنسي و فاز فرونشيني و نيز رضايتمندي جنسي پس از زايمان در دو گروه با زايمان طبيعي و سزارين اختلاف معني ‌داري نداشت.
نتيجه ‌گيري: عملکرد جنسي در زنان با زايمان واژينال و سزارين تفاوت ندارد. بنابراين به نظر مي ‌رسد که عملکرد جنسي تحت تاثير عوامل مختلف جسمي و روحي است.