مقاله بررسي عملکرد و روش هاي بهينه سازي لاگون هاي هوادهي تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرگز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۴۶ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و روش هاي بهينه سازي لاگون هاي هوادهي تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرگز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه خانه فاضلاب
مقاله بهينه سازي
مقاله لاگون هوادهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كر يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ززولي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كرامت سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كرد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: با توجه به جديد بودن تکنولوژي تصفيه فاضلاب به روش لاگون هوادهي در کشور و فعاليت تصفيه خانه فاضلاب بندرگز با اين روش و عدم انجام مطالعات کافي در اين زمينه، لزوم بررسي بيشتر در زمينه عملکرد تصفيه خانه بندرگز محسوس گرديده است. اين تصفيه خانه در سال ۱۳۷۵ با ظرفيت ۳۱۰۰ متر مکعب در روز به بهره برداري رسيده ولي بعد از گذشت ۱۴ سال، بدلايلي از قبيل افزايش در جمعيت و سرانه مصرف کنندگان، راندمان سيستم در حذف فاکتورهاي اساسي آلودگي فاضلاب افت نموده است. لذا هدف اين مطالعه بررسي عملکرد لاگونهاي هوادهي اين تصفيه خانه و ارايه روشهايي است که با حداقل هزينه بتوان نسبت به بهينه سازي آن اقدام نمود.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي که در ۱۳ ماه متوالي منتهي به بهمن ۸۸ انجام گرفت، ضمن ارزيابي وضعيت موجود فرآيند و آناليز پارامترهاي کمي و کيفي، نسبت به بررسي گزينه هاي مختلف جايگزين و اولويت بندي آنها بر اساس روش ماتريسي پژوهش گرديد. آزمايشات لازم بر اساس روشهاي مندرج در کتاب روشهاي استاندارد آزمايش آب و فاضلاب ۲۰۰۳ در آزمايشگاه تصفيه خانه فاضلاب بندرگز انجام گرفت.
يافته ها: نتايج بررسيها نشان داد راندمان سيستم موجود در حذف
BOD5 ،COD ،TSS ، کل کليفرمها و کليفرم کل به ترتيب برابر (۲٫۲± ۷۶٫۸)، (۲٫۹± ۷۹)، (۲٫۶± ۷۶)، (۱۳٫۴± ۹۹٫۳)، (۱۰٫۶± ۹۹٫۱۶) بوده و پساب خروجي از کيفيت بيوشيميايي قابل پذيرش دفع يا کاربري مجدد برخوردار نبوده، ولي از نظر ميکروبي کيفيت قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست ايران را دارد. وضعيت پساب خروجي برعکس وضعيتهاي متعارف، در زمستان غالبا مطلوب و در بقيه فصول غالبا نامطلوب مي باشد. در اين مطالعه تعداد ۹ آلترناتيو با ارزش گذاري پارامترهاي موثر مطرح و نهايتا ۴ آلترناتيوزير بترتيب اولويت جهت بهينه سازي سيستم پشنهادشده اند: ۱- احداث يک واحد زلالساز جديد و تبديل کلاريفاير قديم به لاگون اختلاط ناقص ۲- افزايش مدول دوم با تغيير در جانمايي لاگون زلالساز ۳- تبديل لاگونهاي اختلاط ناقص ۱ و  2 به لاگون اختلاط کامل ۴- تبديل فرآيند سيستم به هوادهي گسترده با افزايش MLSS در لاگون CMLو ذخيره لجن در لاگون .FL1
بحث: تحليل نتايج بررسيها حاکيست که علي رغم تاثير مثبت دماي محيط در روند تصفيه فاضلاب، عامل اصلي نوسان کيفيت پساب خروجي بجاي دما نشتاب بوده که در زمستان باترقيق بيش از حد فاضلاب ورودي در کيفيت پساب خروجي موثر است. با توجه به هدف مطالعه، در بين ۹ پيشنهاد گزينه اي براي بهينه سازي لاگونهاي تصفيه خانه بندرگز راهکارها بدين صورت بيان مي شود. راهکار ۳‹ راهکار ۲‹ راهکار ۱‹ راهکار ۵