مقاله بررسي عملکرد و شاخص سطح برگ ۱۰ ژنوتيپ جو و مقايسه با منحنيهاي لجستيک و نمايي رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و شاخص سطح برگ ۱۰ ژنوتيپ جو و مقايسه با منحنيهاي لجستيک و نمايي رشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله عملکرد
مقاله تجمع ماده خشک
مقاله شاخص سطح برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامي مارال
جناب آقای / سرکار خانم: گالشي سراله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي مباني اختلاف عملکرد و بررسي رابطه بين عملکرد دانه و توزيع ماده خشک در ژنوتيپ هاي جو و اختلاف ژنوتيپ هاي جديد و قديمي با يکديگر ۱۰ ژنوتيپ جو به نامهاي ايذه، بومي، صحرا، سياه، ترکمن، ۱- يکنواخت، G14، ۵G، ۱۱G و 15G که توسط مرکز تحقيقات کشاورزي استان گلستان معرفي شده مورد برسي قرار گرفتند. اين آزمايش در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۵ درمزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان با طرح بلوکهاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا شد. نتايج نشان داد که زودرس بودن، سرعت بالاتر پر شدن دانه و شاخص برداشت بالا دلايل اصلي افزايش عملکرد در ژنوتيپ هاي پرمحصول بوده اند.پيش بيني تجمع ماده خشک به عنوان معياري از توليد از يک منحني لجستيک و شاخص سطح برگ از مدل نمايي تبعيت مي کند. همبستگي قوي و معني دار بين عملکرد دانه و تجمع ماده خشک نشان داد G14 با تجمع ماده خشک بيشتر نسبت به ساير ژنوتيپ ها عملکرد دانه بيشتري دارد. نتايج نشان داد که ميزان ماده خشک تجمعي، تغييرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در ژنوتيپ هاي جديد و اصلاح شده بيشتر از ژنوتيپ هاي قديمي است.