مقاله بررسي عملکرد و شاخص هاي رشد گلرنگ در کشت دوم در منطقه ياسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و شاخص هاي رشد گلرنگ در کشت دوم در منطقه ياسوج
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله عملکرد
مقاله کشت دوم
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي نقي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي دهنوي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي گندماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملکرد و شاخص هاي رشد ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشي دانشکده  کشاورزي دانشگاه ياسوج اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل تاريخ کاشت در چهار سطح (۲۶ ارديبهشت، ۱۱خرداد، ۲۶خرداد و ۱۱ تير) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ (اراک ۲۸۱۱، اصفهان ۱۴،  IL111و (PI بودند. نتايج نشان داد که رقم اصفهان ۱۴ به دليل برتري در شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول(CGR) ، ماده خشک کل (TDM) و سرعت جذب خالص (NAR)، از بالا ترين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک نسبت به ساير ارقام برخوردار بود و از اين جهت مي تواند رقم مناسبي جهت کشت دوم محصول در سال در ياسوج باشد. بين تاريخ هاي مختلف کاشت نيز، تاريخ کاشت سوم بالا ترين عملکرد اقتصادي و بيولوژيکي را توليد کرد. ارقام کشت شده در تاريخ کاشت سوم، به دليل شاخص سطح برگ بيشتر، نور بيشتري دريافت کردند و در نتيجه به علت فتوسنتز بيشتر، سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشک نيز در آنها افزايش يافت؛ در نهايت اين افزايش در شاخص هاي فوق منجر به افزايش عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک در تاريخ کاشت سوم گرديد. حداکثر NAR نيز مربوط به تاريخ کاشت سوم و معادل 10.1 گرم بر متر مربع برگ بر روز بود. همچنين تاريخ کاشت سوم با حداکثر شاخص سطح برگ ۲٫۸۵ بيشترين LAI را نسبت به تاريخ هاي مختلف کاشت توليد کرد. در نهايت مي توان شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و ماده خشک کل را به عنوان شاخص هاي موثر بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ معرفي نمود.