مقاله بررسي عملکرد و مدل سازي فرايند بيوفيلمي با بستر متحرک به منظور حذف ترکيبات مغذي از فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و مدل سازي فرايند بيوفيلمي با بستر متحرک به منظور حذف ترکيبات مغذي از فاضلاب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور بيوفيلمي با بستر متحرک
مقاله آکنه
مقاله حذف بيولوژيکي مواد مغذي
مقاله تصفيه فاضلاب
مقاله مدل استوور کين کانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بينا بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان عطار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آيين مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، کارايي فرايند بيوفيلمي با بستر متحرک به منظور تصفيه بيولوژيکي فاضلاب هاي حاوي مواد مغذي بررسي شد. فرايند مذکور به صورت چهار راکتور جداگانه بي هوازي، آنوکسيک و هوازي ساخته شد که به صورت سري راهبري شدند. از بيوراکتورها به صورت پيوسته و در بارگذاري هاي مختلف ازت و فسفر و زمان هاي ماند هيدروليکي مختلف بهره برداري شد. در ادامه براي مدل سازي بيولوژيکي فرايند از سه مدل حذف آلاينده مرتبه اول، مدل گراو و مدل استوور کين کانن استفاده شد. بر اساس نتايج حاصله و در شرايط بهينه راهبري در راکتور هوازي، نيتريفيکاسيون تقريبا کاملي با متوسط راندمان حذف کل نيتروژن کلدال برابر با ۷۲٫۹۹ درصد به وقوع پيوست. متوسط ميزان نيتريفيکاسيون ويژه در اين راکتور معادل با ۱٫۹۲g NOx-N/kg VSS.h بود. در طول مطالعه مشخص شد که ميزان حذف فسفر در راکتور هوازي، از لحاظ آماري ارتباط معني داري با ميزان آزاد سازي فسفر در راکتور بي هوازي دارد. به طور کلي نتايج نشان داد که در شرايط بهينه، متوسط راندمان حذف نيتروژن کل و فسفر به ترتيب معادل با ۹٫۸۰ و ۸٫۹۵ درصد است. در نهايت و با توجه به تحليل سينتيکي حذف ازت و فسفر، مدل استوور کين کانن به عنوان مدل مناسب براي مدل سازي فرايند بيوفيلمي با بستر متحرک انتخاب شد.