مقاله بررسي عملکرد و کيفيت علوفه در توده هاي بومي ماشک (Vicia sativa)، در شرايط آبي و ديم منطقه لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۵۱۷ تا ۵۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و کيفيت علوفه در توده هاي بومي ماشک (Vicia sativa)، در شرايط آبي و ديم منطقه لرستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشک
مقاله عملکرد علوفه
مقاله کيفيت
مقاله تجزيه کلاستر
مقاله تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند علي
جناب آقای / سرکار خانم: نخجوان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملکرد و کيفيت علوفه در ۶ توده محلي ماشک، دو آزمايش آبي و ديم در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي خرم آباد به اجرا درآمد. عملکرد علوفه تر و خشک، ارتفاع بوته و صفات کيفي (درصد قابليت هضم، درصد پروتئين خام، کربوهيدرات هاي محلول در آب، فيبر خام، ديواره سلولي بدون همي سلولز ADF، ديواره سلوليNDF  و خاکستر کل) در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اندازه گيري شد. در تجزيه واريانس مرکب دو آزمايش، اثر محيط براي کليه صفات بجز درصد قابليت هضم معني دار بود و متوسط ميانگين ژنوتيپ ها در محيط آبي و ديم به ترتيب براي عملکرد علوفه خشک (۲٫۷۶ و ۲٫۳۵ تن)، پروتئين خام (۲۴٫۸ و ۲۱٫۶ درصد) و کربوهيدرت هاي محلول (۱۰٫۹ و ۱۲٫۹ درصد) بود که نشان دهنده افزايش عملکرد علوفه و درصد پروتئين خام و کاهش کربوهيدرات هاي محلول در شرايط آبي بود. اثر ژنوتيپ براي عملکرد علوفه، ارتفاع بوته، کربوهيدرات هاي محلول و درصد NDF معني دار بود. ضريب همبستگي بين عملکرد علوفه با صفات ارتفاع بوته، درصد کربوهيدرات هاي محلول و فيبرخام مثبت و با درصد پروتئين خام منفي و معني دار بود. از طرف ديگر کربوهيدرات هاي محلول با عملکرد علوفه، ارتفاع بوته، درصد قابليت هضم همبستگي مثبت و با صفات پروتئين خام، درصد خاکستر و درصد ADF و NDF همبستگي منفي و معني دار داشتند. در تجزيه کلاستر، ۶ ژنوتيپ در دو گروه قرار گرفتند. در نمودار باي پلات بر اساس شاخصهاي پنج گانه مقاومت به خشکي توده هاي حساس و مقاوم به خشکي از هم متمايز شدند. طلارزان (ازنا) با عملکرد ۳٫۱ و ۲٫۷ تن در هکتار علوفه خشک به ترتيب در محيط آبي و ديم براي کشت در ديمزارهاي پرباران استان توصيه شد. توده هاي ترش آباد دورود و فهره اليگودرز به ترتيب با عملکرد ۲٫۵۵ و ۲٫۷۲ تن در هکتار علوفه خشک در شرايط ديم به عنوان توده هاي متحمل به خشکي شناخته شدند و براي کشت در ديمزارهاي کم بازده استان معرفي شدند. توده هاي دورود و باوکي (ازنا) به ترتيب با توليد ۲٫۳۹ و ۳٫۰۲ تن در هکتار علوفه در شرايط آبي به عنوان حساس به خشکي و مناسب براي کشت آبي شناخته شدند. در بين توده هاي ياد شده فهره اليگودرز با دارا بودن ۱۲٫۷۴ درصد کربوهيدارت هاي محلول کيفيت علوفه بهتري داشت.