مقاله بررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله احياي قلبي ريوي
مقاله استاندارد هاي بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آيرملو علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آليلو ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: بهبود فرآيند هاي کاري و استانداردسازي امکانات و نيروي انساني در بخش هاي اورژانس در جهت بهبود درمان و افزايش رضايت مندي جامعه اهميت به سزایي دارد هدف از اين مطالعه بررسي عملکرد پرستاران اورژانس و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي بوده است.
مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مقايسه اي مي باشد. جامعه پژوهش را کليه پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس تشکيل دادند. ابزار گردآوري داده ها چک ليست بود. از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي جهت تجزيه و تحليل استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيشترين درصد واحد هاي مورد پژوهش (۶۸٫۵ درصد) داراي عملکرد عالي و کم ترين درصد (۳٫۷ درصد) داراي عملکرد ضعيف در زمينه ترياژ و احياي قلبي ريوي بوده اند. همچنين نتيجه تست دقيق فيشر نشان مي دهد که بين عملکرد پرستاران در سه مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه اختلاف معني داري (P=0.864) وجود ندارد. بين عملکرد پرستاران اورژانس درخصوص ترياژ و CPR با جنس ارتباطي وجود ندارد (P=0.628) ولي متوسط عملکرد پرستاران مرد (۲۸٫۱۳) بيشتر از پرستاران زن (۲۶٫۳۷) بود.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد اکثريت واحد هاي مورد پژوهش (۶۱٫۱ درصد) که داراي سابقه کار در بخش اورژانس بودند در زمينه ترياژ و CPR عملکرد عالي و (۲۲٫۲ درصد) عملکرد خوب داشتند. باتوجه به يافته هاي پژوهش پيشنهاد مي گردد، مسوولين نسبت به آموزش علمي و عملي پرستاران اورژانس در زمينه احياي قلبي و ريوي و اجراي کامل ترياژ اقدام نموده و ملاک به کارگيري پرستاران دراين بخش را دانش، مهارت تجربه و توانايي قرار دهند.