مقاله بررسي عملکرد پرستاران در پذيرش کودکان بستري شده در بيمارستانهاي آموزشي همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش پرستاري از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد پرستاران در پذيرش کودکان بستري شده در بيمارستانهاي آموزشي همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد پرستاري
مقاله پذيرش
مقاله کودکان ۶-۳ ساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي‌ زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پاشايي ثابت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بدون شک اکثر افراد جوان خاطراتي از بستري در بيمارستان در دوران کودکي خود دارند. بستري شدن از طرفي مي تواند رويداد آزاردهنده براي کودکان محسوب شود و از طرف ديگر، در صورتي که کودک از طريق تدابير پرستاري ويژه به خوبي آماده بستري شود، مي تواند تجربه مثبت رواني در بر داشته باشد. ساعات اوليه بستري از اهميت به سزايي برخوردار است. بنابراين، آشناسازي کودک با فرايند بستري و مقابله با ترس ناشي از آن در نهايت موجب افزايش اعتماد به نفس وي مي شود. در نتيجه کودک با موقعيت هاي بالقوه تنش زاي آتي سازش مي يابد.
هدف: هدف از اين مطالعه تعيين عملکرد پرستاران در پذيرش کودکان ۶-۳ ساله است.
روش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – همبستگي است. نمونه پژوهش شامل ۲۰ نفر از کارشناسان پرستاري که حداقل يک سال سابقه کار در بخش کودکان داشته باشند را تشکيل داد که به صورت سرشماري نمونه گيري شد. جهت جمع آوري داده ها از چک ليست مشاهده اي استفاده شد. بدين صورت که عملکرد پرستاران به صورت تصادفي سه بار در شيفت هاي صبح و عصر که ميزان بستري بيشتر است مورد بررسي قرار گرفت و در طيف مربوط به خود علامت گذاري و در نهايت امتيازهاي تخصيص يافته جمع بندي شد. براي اين که مشخص شود آيا عملکرد پرستاران به دليل وجود يا نبود امکانات کافي بوده است، محيط فيزيکي، امکانات و تجهيزات بيمارستان ها نيز هم زمان به وسيله يک چک ليست ديگر سه بار در روزهاي متفاوت مشاهده و ثبت گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS v.15 از آمار توصيفي (جداول توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (مجذور کاي P>0.05) استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد %۹۵ پرستاران هنگام پذيرش کودکان از عملکرد ضعيفي برخوردارند (۴۶۱ امتياز از حداکثر ۹۶۰). در اين مطالعه محيط فيزيکي بخش هاي کودکان نسبتا مناسب بوده و امکانات و تجهيزات مطلوبي داشته اند. به لحاظ آماري بين امکانات موجود و عملکرد پرستاران ارتباط معناداري وجود نداشته است (P=0.21). همچنين بين مشخصات دموگرافيگ واحدهاي مورد پژوهش با عملکرد پرستاران در پذيرش کودکان ارتباط معنادار وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: در اين پژوهش مشخص گرديد: محيط فيزيکي، امکانات و تجهيزات بخش هاي کودکان بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان مناسب است، اما کارشناسان پرستاري در پذيرش کودکان از عملکرد خوبي برخوردار نبودند. يعني محيط فيزيکي، امکانات و تجهيزات تاثيري بر روي عملکرد پرستاران نداشته است. بنابراين لزوم آموزش به پرستاران در رابطه با نحوه پذيرش کودک و اين که چگونه از شرايط موجود در بخش مي توانند در جهت ارتقاي عملکرد خود استفاده نمايند، ضروري به نظر مي رسد.