مقاله بررسي عوارض استرپتوکيناز درماني در بيماران با و بدون تزريق هيدروکورتيزون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض استرپتوکيناز درماني در بيماران با و بدون تزريق هيدروکورتيزون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکيناز
مقاله هيدروکورتيزون
مقاله انفارکتوس ميوکارد حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: سلمليان فضه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: استروپتوکينازيکي از پرمصرف ترين داروهاي مورد استفاده در انفارکتوس ميوکارد حاد مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد که درصورت تزريق به موقع ميزان مرگ و مير در گروه هاي سني مختلف کاهش مي يابد. به دنبال تزريق استرپتوکيناز بيمار ممکن است دچار عوارض ناخواسته شود که از آن جمله مي توان به واکنش هاي آلرژيکي و خون ريزي اشاره کرد. اين پژوهش باهدف کلي تعيين عوارض جانبي استرپتوکيناز درماني در بيماران با و بدون تزريق هيدروکورتيزون در بيمارستان هاي رامسر و تنکابن در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ انجام گرفته است.
مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي با روش نمونه گيري تصادفي ساده بود، که در بخش هاي مراقبت هاي ويژه قلب انجام شده است، جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه مشخصات فردي و چک ليست بوده که از دو گروه از بيماران (گروهي که از هيدروکورتيزون استفاده کرده اند و گروهي از هيدروکورتيزون استفاده نکرده اند)، جمع آوري کرده و سپس يافته ها از طريق آمار توصيفي و تحليلي (کاي اسکوئر) توسط نرم افزار SPSS تجزيه تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد درگروهي که از آمپول هيدروکورتيزون استفاده نکرده اند تب و لرز ( ۳٫۳۳درصد)، تب ( ۳٫۳۳درصد)، لرز ( ۱٫۶۷درصد) و تهوع و استفراغ و لرز ( ۱٫۶۷درصد) و PVC ( 53.3درصد) بوده است. در گروهي که از هيدروکورتيزون استفاده کرده اند، لرز (۵ درصد)، تب (۵ درصد) و PVC (50 درصد) بوده است و بين عوارض جانبي با متغيرهاي وابسته اختلاف معني داري مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که اختلاف چشمگيري در عوارض جانبي بين گروهي که از هيدروکورتيزون استفاده کرده اند و گروهي که از هيدروکورتيزون استفاده نکرده اند مشاهده نشده است. باتوجه به عوارض جدي که ممکن است به دنبال تزريق استرپتوکيناز مشاهده شود لازم است اين بيماران دقيقا تحت کنترل و مراقبت قرار گيرند و براي دست يابي به نتايج ارزنده تر نياز به پژوهش هاي وسيع تر در اين زمينه مي باشد.