مقاله بررسي عوارض بلند مدت ناشي از قطع عضو و ميزان رضايت از پروتز در جانبازان، با قطع عضو بالاي زانو يک طرفه در استان تهران در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض بلند مدت ناشي از قطع عضو و ميزان رضايت از پروتز در جانبازان، با قطع عضو بالاي زانو يک طرفه در استان تهران در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع عضو
مقاله درد خيالي
مقاله حس خيالي
مقاله رضايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري امير
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علامي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آمپوتاسيون يکي از مختل کننده ترين و آسيب رسان ترين وقايع احساسي است که يک فرد ممکن است در زندگي خود تجربه کند. افرادي با قطع عضو پس از دريافت پروتز، الگوهايي از راه رفتن را اتخاذ مي کنند که سبب ايجاد دردهايي مثل درد کمر، درد مفصل ران، درد در پاي مقابل مي شود. با وجود شيوع بالاي دردها در افرادي با قطع عضو، آمار دقيقي از آن ها در جانبازان جنگ تحميلي در دست نيست. در حاليکه براي بهبود درد ممتد در افرادي با قطع عضو نياز به برنامه هاي توانبخشي و درماني موثر است.
هدف: بررسي عوارض بلند مدت ناشي از قطع عضو و ميزان رضايت از پروتز در جانبازان با قطع عضو بالاي زانوي يک طرفه در استان تهران در سال ۱۳۸۷٫
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بوده و بر روي ۶۱ نفر از جانبازان با قطع يک طرفه اندام تحتاني از بالاي زانو، روي زانو و لگن استان تهران انجام گرفت. روش جمع آوري داده ها با استفاده از ترجمه فارسي پرسشنامه Prosthesis Evaluation Questionnaire بوده که روايي و پايايي آن در زبان انگليسي مورد تاييد است. همچنين ميزان رضايت از پروتز فعلي افراد با گزينه هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم سنجيده شد.
يافته ها: ۸۸٫۵% افراد از حس خيالي، ۷۷% از درد خيالي، ۳۶٫۱% درد در اندام باقيمانده، ۳۳% درد در اندام مقابل و ۷۲٫۱% کمر درد داشتند. ۱۹٫۶۷% افراد از پروتز فعلي خود رضايت خيلي زياد را گزارش کردند.
نتيجه گيري: طبق مطالعه حاضر بيشترين شيوع درد در قطع اندام تحتاني به ترتيب مربوط به حس خيالي، درد اندام خيالي، کمردرد، درد اندام باقيمانده و درد در اندام سمت مقابل مي شود و بيش از نيمي از افراد از پروتز فعلي خود رضايت متوسط با بالا داشتند.