مقاله بررسي عوارض بيوپسي سوزني از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سي تي اسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض بيوپسي سوزني از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سي تي اسکن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوپسي سوزني
مقاله ضايعات داخل قفسه سينه
مقاله سي تي اسکن
مقاله پنوموتوراکس
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شريفي محمدشريف
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم فاخر
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيوپسي سوزني از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سي تي اسکن به دلايل گوناگون ارجح ميباشد ولي اين کار ميتواند عوارضي را به دنبال داشته باشد که شايعترين آنها پنوموتوراکس است. در يک بررسي، بيوپسي سوزني از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سي تي اسکن ارزيابي شد و پنوموتوراکس در ۲۵% موارد گزارش گرديد. هدف از اين مطالعه بررسي عوارض بيوپسي سوزني از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سي تي اسکن در بين بيماران تحت مطالعه بود.
مواد و روشها: اين مطالعه که از نوع اپيدميولوژيکي تحليلي آيندهنگر بود از آذر ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۵ انجام شد، تمامي بيماراني که به بيمارستان امام خميني (ره) اهواز مراجعه کرده اند لازم بود ضايعات داخل قفسه سينه آنها بيوپسي شود، وارد مطالعه شوند. در نماي ريه در تصوير سي تي اسکن اندازه و عمق ضايعه اندازه گيري شده و پس از بيوپسي، نمونه به دست آمده به پاتولوژي ارسال ميشد. بعد از انجام بيوپسي از بيمار سي تي اسکن به عمل مي آمد که در صورت وجود يا عدم وجود عارضه اقدام مناسب به عمل مي آمد. در ضمن اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره رزيدنتي راديولوژي است.
يافته ها: از بين ۱۰۲ بيمار تحت مطالعه، در ۸۵ نفر (۸۳٫۴%) هيچ گونه عارضهاي مشاهده نشد و تنها ۸ بيمار (۷٫۹%) دچار پنوموتوراکس شدند. در مطالعه به عمل آمده مشخص گرديد که بين اندازه ضايعه و هم چنين عمق آن با عوارض ايجاد شده ارتباط معنيداري وجود ندارد (۰٫۰۵(P>..
بحث و نتيجه گيري: به منظور نمونه برداري از ضايعات توراکس توصيه ميشود که از بيوپسي سوزني با هدايت سي تي اسکن به دليل وجود عوارض کم استفاده شود.