مقاله بررسي عوارض جانبي تجويز متوتروکسات بر پارامترهاي هيستومورفومتريک بيضه در موش صحرايي بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض جانبي تجويز متوتروکسات بر پارامترهاي هيستومورفومتريک بيضه در موش صحرايي بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متوترکسات
مقاله بيضه
مقاله موش هاي صحـرايي
مقاله نژاد ويستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صراطي نوري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: متوترکسات جزء داروهايي است که در شيمي درماني تومورهاي مختلف و در درمان بيماريهاي التهابي کاربرد وسيعي دارد. مطالعات نشان داده اند که اين دارو روي روند اسپرماتوژنز و اووژنز اثر مهاري داشته و باعث کاهش باروري و تغييرات بافتي مختلف در بيضه حيوانات آزمايشگاهي مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين اثر تجويز متوترکسات بر روي تغييرات مورفومتري بافت بيضه در موش صحرايي بالغ مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه تجربي، ۴۰ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار، به طور تصادفي به چهار گروه کنترل و تحت مطالعه تقسيم شدند. گروه تحت مطالعه اول و دوم به ترتيب ۱۴ و ۲۸ روز هر هفته يکبار، داروي متوترکسات را با دوز ۱mg/kg به صورت داخل صفاقي دريافت نمودند. گروه کنترل نيز مدت ۱۴ و ۲۸ روز سالين نرمال را به صورت داخل صفاقي دريافت نمود. بعد از گذشت زمانهاي ذکر شده، نمونه بيضه اخذ و پس از تهيه مقاطع بافتي و رنگ آميزي هماتوکسيلين – ائوزين، از لحاظ بافت شناسي و پارامترهاي هيستومورفومتري مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که داروي متوترکسات داراي اثرات مخرب بر روي بافت بيضه و فرآيند اسپرماتوژنز در گروههاي تحت درمان در مقايسه با گروه کنترل مي باشد. بر اساس اين نتايج، در روز ۲۸ بعد از تجويز متوترکسات، قطر لوله هاي مني ساز و ضخامت اپي تليوم لوله هاي مني ساز نسبت به گروه کنترل کاهش معني دار (P<0.05) و ضخامت بافت بينابيني و ضخامت کپسول همبند نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار (P<0.05) نشان مي دهد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد اثر متوترکسات در کاهش اسپرماتوژنز و تغييرات معني دار در قطر لوله هاي مني ساز، ضخامت اپي تليوم لوله هاي مني ساز، ضخامت بافت بينابيني و ضخامت کپسول همبند بافت بيضه موش صحرايي ممکن است از طريق کاهش تقسيم سلولي و اثرات سمي دارو باشد.