مقاله بررسي عوارض طولاني مدت ناشي از قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض طولاني مدت ناشي از قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع اندام تحتاني ناشي از جنگ
مقاله دردهاي مزمن ثانويه
مقاله پرسشنامه ارزيابي پروتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فقدان اندام پديده اي است كه سبب كم تواني در افراد دچار اين عارضه مي گردد. معمولا در درمان مجروحين جنگي نياز به قطع اندام ايجاد مي شود و اكثر افراد قطع عضو از دردهاي مزمن ثانويه ناشي از آن رنج مي برند. در حال حاضر اطلاعات زيادي در مورد شيوع انواع دردها بعد از قطع اندام تحتاني در دسترس نمي باشد در حالي كه شناخت هرچه بيشتر از عوامل دخيل در تجربه دردهاي مزمن افراد قطع عضو مي تواند سبب دستيابي به درمان هاي بهتر و جديد شود.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي كم و كيف دردهاي ناشي از قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده و به روي ۳۴ نفر از جانبازان مرد با قطع يك طرفه اندام تحتاني تحت پوشش بنياد شهيد استان گلستان انجام گرفت. روش جمع آوري داده ها با استفاده از نسخه فارسي پرسشنامه Prosthesis Evaluation Questionnaire بوده كه البته روايي و پايايي آن به زبان انگليسي مورد تاييد قرار گرفته است.
يافته ها: تمامي افراد شركت كننده در اين مطالعه حداقل از يكي از انواع دردهاي ثانويه ناشي از قطع عضو رنج مي بردند. ۹۱٫۲% افراد از حس خيالي و ۸۶% از درد خيالي رنج مي بردند. ۸٫۸% افراد هيچ گونه دردي در اندام باقي مانده خود نداشتند. ۸۸٫۲% افراد نيز درد در اندام سمت مقابل خود را در ۴ هفته گذشته گزارش كردند. ۸۸٫۲% نيز تجربه كمردرد را طي ۴ هفته گذشته داشته اند.
نتيجه گيري: طبق نتايج مطالعه حاضر، بيشترين دردهايي كه در آمپوته هاي اندام تحتاني ديده مي شود به ترتيب حس خيالي، درد در اندام باقيمانده، درد اندام سمت مقابل و كمردرد و درد اندام خيالي بود.