مقاله بررسي عوارض ناشي از اثرات فشاري كاف لوله تراشه بر ناي در بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان شهيد بهشتي بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض ناشي از اثرات فشاري كاف لوله تراشه بر ناي در بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان شهيد بهشتي بابل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتوباسيون لوله تراشه
مقاله فشار كاف
مقاله تنگي ناي
مقاله بيماران بستري
مقاله بخش مراقبت ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخش نوين
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ارگنجي نعيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در حال حاضر علي رغم استفاده از لوله هاي تراشه كاف دار با فشار كم، عوارض ناشي از كاف كاملا برطرف نشده و عامل اصلي در تنگي تراشه بعد از انتوباسيون نيز فشار بيش از حد كاف است كه مي تواند باعث تحريك و آسيب مخاط تراشه شده و در نتيجه بعد از اكستوباسيون موجب اسكار شود. اين مطالعه به منظور تعيين عوارض ناشي از اثرات فشاري كاف لوله تراشه بر ناي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۶۰ بيمار در محدوده سني ۶۰-۱۶ بستري در بخش مراقبت ويژه كه ۲۴ ساعت يا بيشتر انتوبه شده بودند، انجام شد. در اين مطالعه فشار كاف لوله تراشه هر ۶ ساعت مانيتور شد تا در حد ۳۰-۲۰ سانتيمتر آب باشد. سپس ۲ ساعت، ۲۴ ساعت، يك هفته، يك ماه و ۳ ماه بعد از اكستوباسيون، بيماران ويزيت شدند. موارد سرفه، استريدور و تنگي نفس نيز بررسي شد و در موارد شك به تنگي تراشه برونكوسكوپي ريژيد انجام گرديد. اطلاعات بدست آمده در فرم هاي مخصوص ثبت و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در ۶۰ بيمار مورد مطالعه ميانگين سن آنها ۴۵٫۳۶±۱۱٫۳ سال بود كه ۳۷ نفر (۶۱٫۶۶%) مرد و ۲۳ نفر (۳۸٫۳%) زن بودند و در ميان افراد مورد بررسي ۱۶ نفر (۲۶٫۶۶%) در طي ۲ يا ۲۴ ساعت اول بعد از اكستوباسيون، دچار سرفه و استريدور شدند، كه در پيگيريهاي بعدي بهبود يافتند. تنها ۱ نفر بعلت سرفه، تنگي نفس و استريدور در ۲۴ ساعت اول، برونكوسكوپي ريژيد شد كه آتلكتازي و كلاپس ريه گزارش گرديد. در اين مطالعه هيچ موردي از تنگي تراشه و ساير عوارض فشاري كاف ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد كه حفظ فشار كاف لوله تراشه در حد (۳۰-۲۰ سانتي متر آب) و پايش منظم آن، از عوارض لوله گذاري ناي جلوگيري مي نمايد.