مقاله بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي موثر بر بي خانماني بي خانمان هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي موثر بر بي خانماني بي خانمان هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي خانماني
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالارزاده اميري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بختيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، به بررسي تاثير عوامل اجتماعي ـ اقتصادي موثر بر بي خانماني افراد بي خانمان با هدف شناسايي و تاثير اين عوامل بر بي خانماني پرداخته شده است. سوال اصلي تحقيق حاضر اين است كه چه عواملي بر بي خانماني افراد تاثير دارد و آيا اين عوامل در جامعه غيربي خانمان نيز همان تاثير را دارد؟ چارچوب نظري تحقيق حاضر، شامل نظريه هايي از جمله نظريه «گوتليب»، «باومن» و «گريگسبي»، «كوگل» و «كوهن» است كه از دل نظريه هاي فوق متغيرهاي حمايت اجتماعي، حمايت عاطفي، اعتماد اجتماعي، وضعيت اشتغال و درآمد استخراج شد. جامعه آماري را افراد بي خانمان شهر تهران كه در مراكز وابسته به شهرداري نگهداري و حمايت مي شوند و افراد غيربي خانمان (جامعه گواه) که از منطقه ۱۲ شهرداري تهران هستند و تجانس زيادي با افراد بي خانمان دارند، تشکيل مي دهند. نمونه انتخابي شامل ۲۳۰ نفر است كه، ۱۱۵ نفر افراد بي خانمان و ۱۱۵ نفر افراد غير بي خانمان را شامل مي شود. حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران به دست آمده است. براي جمع آوري اطلاعات از روش تحقيق پيمايش و ابزار پرسشنامه ساختمند استفاده شده است. نمونه گيري نيز به شيوه خوشه اي چند مرحله اي است و در داخل خوشه ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي دست به انتخاب نمونه زديم. پس از جمع آوري اطلاعات نيز با استفاده از روش هاي آماري، از جمله آمار توصيفي و تحليلي و آماره هاي t–test و رگرسيون دست به تحليل زديم. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که بين جامعه بي خانمان و باخانمان تفاوت معناداري از نظر حمايت عاطفي، حمايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، وضعيت اشتغال و ميزان درآمد وجود دارد. با توجه به رگرسيون به دست آمده، به ترتيب متغير حمايت عاطفي با ضريب بتاي ۰٫۴۷۰، متغير حمايت اجتماعي با بتاي ۰٫۳۷۱ و متغير اعتماد با بتاي ۰٫۱۲۳ بيشترين تاثير را مي پذيرد.