مقاله بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر گرايش به نزاع جمعي (مطالعه موردي شهرستان هاي منتخب استان ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر گرايش به نزاع جمعي (مطالعه موردي شهرستان هاي منتخب استان ايلام)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نزاع جمعي
مقاله پرخاشگري
مقاله قوم گرايي
مقاله تجربه عيني نزاع
مقاله كنترل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نزاع جمعي، از جمله مسايل اجتماعي است كه علاوه بر ايجاد فضايي آكنده از خشم و نفرت و مختل كردن روابط انساني، امنيت انساني را از جنبه هاي مختلف تهديد كرده، بر ثبات اجتماعي خدشه وارد مي سازد؛ براين اساس، هدف اصلي مقاله حاضر بررسي تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر گرايش به نزاع هاي دسته جمعي را در شهرستان هاي منتخب استان ايلام مشخص مي سازد.
روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي بوده و از جامعه آماري سه شهرستان ايلام، شيروان چرداول و ايوان (۱۵ سال و بالاتر)، ۳۸۴ نفر بر اساس فرمول كوكران به روش نمونه گيري طبقه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. همچنين ابزار اندازه گيري اين پژوهش، پرسشنامه بوده است.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، الف) گرايش به نزاع در بين جامعه مورد بررسي متوسط به بالا بوده، ب) از بين متغيرهاي مستقل مطرح شده، تاثير كل متغيرهاي پرخاشگري و قوم گرايي (به ميزان برابر) بر متغير گرايش به نزاع جمعي، بيش از ساير متغيرها بوده و ج) تاثير متغير كنترل اجتماعي بر گرايش به نزاع جمعي، كاهنده بوده است.