مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جرم در زنان زنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جرم در زنان زنداني
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم
مقاله تعلقات اجتماعي
مقاله از هم گسيختگي خانواده
مقاله سن ازدواج
مقاله محيط زندگي
مقاله پايگاه اجتماعي اقتصادي و دينداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكميان لينا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرم يا انحراف چراغ خطري است كه نشان از نقايص يا كمبودهاي جامعه دارد و معمولا داراي علل و عوامل مختلف است. در اين تحقيق علل و عوامل اجتماعي از قبيل تحصيلات، خانواده نابسامان‌، فقر، ميزان مذهبي بودن، ارتباط با افراد ناباب، زندگي در محلات فقيرنشين و جرم خيز، ازدواج هاي ناموفق مورد توجه نگارنده بوده است. هدف كلي اين پژوهش شناسايي و سنجش عوامل اجتماعي موثر بر جرم زنان زنداني، و هدف فرعي آن بررسي ميزان جرايم برحسب گروه هاي سني، تحصيلات، وضعيت تاهل، وضعيت اقتصادي و منطقه مسكوني است؛ بررسي ميزان تعلقات اجتماعي، ازهم گسيختگي خانوادگي، دين داري، سن ازدواج زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) نيز از اهداف فرعي پژوهش است.
روش تحقيق اين مطالعه پيمايشي است. براي جمع آوري داده هاي لازم در مورد متغيرهاي به كار گرفته شده از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر عبارت است از كليه زنان زنداني زندان هاي استان گلستان در سال ۱۳۸۷٫ روش نمونه گيري به صورت تصادفي سيستماتيك بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نمونه ۹۰ نفر تعيين شده است. براي تجزيه تحليل داده ها از جداول توصيفي و استنباطي و براي آزمون فرضيه ها از T همتا استفاده شده است. يافته ها و نتايج تحقيق عبارت اند از اين كه زنان مجرم با زنان غير مجرم از لحاظ تعلقات اجتماعي اختلاف معناداري با هم ندارند. به عبارت ديگر، تعلقات اجتماعي در به زندان افتادن موثر نبوده است. عوامل از هم گسيختگي خانواده، سن ازدواج، محيط زندگي، پايگاه اجتماعي اقتصادي و دينداري در بين زنان مجرم و زنان غير مجرم داراي اختلاف معنادار است. به عبارت ديگر عوامل نام برده در به زندان افتادن زنان موثر بوده است.