مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهرستان نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي از صفحه ۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهرستان نور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله تعهد دروني
مقاله سود اعتماد
مقاله ريسک اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان پور جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از نظريات صاحبنظران اعتماد مانند پارسنز، کلمن، زتومکا،تونيس، گيدنز و بورديو استفاده شده است و در نهايت يک چارچوب نظري برگرفته از تئوري هاي پارسنز و کلمن و زتومکا تشکيل شد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته درباره اين موضوع، برخي از عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي (تعهد دروني ناشي از جامعه پذيري، سود حاصل از اعتماد و ميزان انتظار از اعتماد شونده و ريسک اعتماد) شناسايي شده اند و به وسيله آنها فرضياتي طرح شده و به آزمون گذاشته شد. در اين پژوهش از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتايج حاصل از تحقيق بوسيله برنامه آماريspss  و با تکنيک هاي همبستگي پيرسون، رگرسيون ساده و رگرسيون چندگانه و تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به داده هاي بدست آمده و مقايسه آن با فرضيات تحقيق، مي توان گفت: از بين چهار فرضيه موجود در چارچوب نظري تحقيق، سه فرضيه تاييد شد. ۱- بين تعهد دروني و اعتماد اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد. ۲- بين سود حاصل از اعتماد و اعتماد اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد. ۳- بين ريسک اعتماد و اعتماد اجتماعي رابطه معکوس وجود دارد. ۴- بين ميزان انتظار از اعتماد شونده و اعتماد اجتماعي رابطه وجود ندارد. نتيجه اي که از اين تحقيق گرفته شد اينست که اعتماد اجتماعي در جامعه ما آن طورکه پير بورديو فرض مي کرد نيست بلکه اعتماد اجتماعي داراي ماهيت و کارکرد اخلاقي است.