مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پديده اعتياد در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پديده اعتياد در شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت اعتياد
مقاله پايگاه اجتماعي – اقتصادي
مقاله بي هنجاري
مقاله احساس انزواطلبي
مقاله محروميت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ملتفت حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نقي پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پديده اعتياد مي باشد. اين تحقيق از نوع پژوهش هاي موردي بوده است و کل جامعه آماري مورد مطالعه نيز ۱۳۵ نفر از معتادين خود معرف به مراکز باز پروري وابسته به مرکز بهزيستي اهواز است. متغير وابسته در اين تحقيق «شدت اعتياد» است که به عنوان يک متغير ترکيبي دربردارنده چهار عنصر نوع ماده مصرفي، مقدار مصرف، دفعات مصرف و روش مصرف مي باشد و رابطه آن با متغيرهاي مستقل «پايگاه اجتماعي- اقتصادي»، «بي هنجاري»، «احساس انزواطلبي»، «معاشرت با افراد معتاد»، «محروميت نسبي»، «سن و وضعيت تاهل»، مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رابطه معکوس و معني داري بين متغير پايگاه اجتماعي – اقتصادي و متغير وابسته (شدت اعتياد) وجود دارد. همچنين نتايج پژوهش رابطه مستقيم و معني داري بين متغيرهاي بي هنجاري، احساس انزواطلبي و معاشرت با افراد معتاد با شدت اعتياد را آشکار مي سازد. اما يافته ها بين متغيرهاي سن، وضعيت تاهل و محروميت نسبي با متغير شدت اعتياد رابطه معني داري را نشان نداده است.