مقاله بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر احساس امنيت اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر احساس امنيت اجتماعي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنيت اجتماعي
مقاله گرايش به مشاركت در تامين امنيت
مقاله تلقي از عملكرد پليس
مقاله تلقي از عملکرد قانون
مقاله پايگاه اجتماعي – اقتصادي
مقاله احساس محروميت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساس امنيت اجتماعي، از موقعيت و جايگاه برجسته اي در برنامه ريزي هاي کشوري برخوردار است که دست يابي و پايدارسازي آن نيازمند مقدمات و زمينه هاي پيچيده اي بوده و آسيب پذيري يا زوال آن نيز، معلول زمينه ها و عوامل متفاوتي است. اين مقاله با هدف بررسي تاثير پاره اي از عوامل اجتماعي و اقتصادي بر احساس امنيت اجتماعي نگاشته شده  است. احساس امنيت اجتماعي درمقاله حاضر به سه بعد امنيت جاني، امنيت مالي و امنيت سياسي تقسم شده و تاثير برخي عناصر حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي زندگي افراد بر آن، مورد بررسي قرار گرفته است. در بعد نظري، براي رسيدن به اهداف تحقيق، از نظريه جامعه شناختي تالکوت پارسنز و نظريه هاي مربوط به حوزه مطالعات امنيت باري بوزان و ال ويور استفاده شده است. تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسش نامه، در بين ساکنين ۱۶ سال و بالاتر شهرستان اهواز، در سال ۱۳۸۷ به انجام رسيده است. در اين تحقيق از شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه ۶۰۰ نفر مي باشد.
مهم ترين نتايج حاصل از آزمون رابطه بين متغيرهاي تحقيق نشان داد که؛ متغيرهاي گرايش به مشاركت در تامين امنيت، تلقي از عملكرد پليس و پايگاه اجتماعي – اقتصادي به صورت مستقيم و متغير احساس محروميت نسبي به طور معکوس بر احساس امنيت اجتماعي افراد تاثيرگذار هستند. متغيرهاي تلقي از عملکرد قانون و جنسيت، تنها بر بعد امنيت جاني اثرگذارمي باشند. يافته هاي به دست آمده در زمينه رابطه متغيرهاي مستقل با متغير وابسته، موافق با مطالعات انجام شده پيشين است.