مقاله بررسي عوامل استرس زاي شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل استرس زاي شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار رواني
مقاله کتابداران
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي ريزي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه، استرس يکي از مشکلات انسان ها، به ويژه در کشورهاي در حال رشد و پيشرفته است. از اين رو شناخت عوامل به وجود آورنده اين مشکل و ارايه نتايج راه حل هاي مناسب، ذهن افراد زيادي را به خود مشغول کرده است. پژوهش حاضر در سال ۱۳۸۸ با هدف تعيين عوامل استرس زاي شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شده است.
روش بررسي: روش پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه بود. روايي پرسش نامه توسط متخصصان روانشناسي و کتابداري و اطلاع رساني تاييد شد و پايايي آن با استفاده از Cronbach’s alpha برابر ۰٫۹۱ به دست آمد. جامعه آماري مورد مطالعه، ۷۷ نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۸ بودند. با توجه به اين که جامعه مورد بررسي، چندان بزرگ نبود، بدون انجام نمونه گيري، از روش سرشماري استفاده شد. شيوه گردآوري اطلاعات، مراجعه حضوري بود. داده ها پس از گردآوري، در نرم افزار SPSS وارد گرديد و سپس از طريق آمار توصيفي و آزمون استنباطي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد که اثرگذارترين عامل استرس زا، عدم حمايت سرپرستان و کمترين تاثير مربوط به مشخص نبودن گروه مخاطبين مي باشد. رتبه بندي عوامل استرس زا در ابعاد چهارگانه Lothans نشانگر آن است که بعد ساخت هاي سازماني، بيشترين ميانگين و بعد شرايط فيزيکي سازمان، کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است. بين سن، سابقه کار، ميزان تحصيلات و عوامل استرس زاي شغلي کتابداران، رابطه معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که از نظر کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مهم ترين عوامل استرس زا به ترتيب عدم حمايت سرپرستان، عدم توجه به ارتقاي شغلي، عدم امنيت شغلي، انجام کار فقط به منظور رفع تکليف و عدم همکاري مدير کتابخانه مي باشند، بنابراين مديران کتابخانه ها بايد عوامل ايجاد استرس را شناسايي و اقدامات لازم در راستاي رفع آن ها را انجام دهند.