مقاله بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاههاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاههاي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله ديدگاه فمنيستي
مقاله طبقه اجتماعي
مقاله قوميت
مقاله حمايت خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: عبادتي نظرلو سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر شناخت عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي در شهر تهران در سال ۱۳۸۸ است. در اين تحقيق با رويكردي توصيفي تحليلي به بررسي ۸۰ نفر از دانشجويان زن كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهر تهران پرداخته شد که از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده بودند. روايي ابزار پژوهش به صورت صوري و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ به تاييد رسيده است و مقدار مقياس هاي به كار رفته در آن بين ۰٫۶۹۸ تا ۰٫۸۹۹ است. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان داد كه متغيرهاي طبقه اجتماعي، حمايت خانواده، پايبندي به آداب و رسوم قومي، سن و اعتماد به عملكرد قانون، پنج متغير عمده اي هستند كه بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي دانشجويان زن كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي موثرند. اين پنج متغير مجموعا ۸۹٫۵ درصد از تاثيرات متغير وابسته را تبيين مي كند. احساس آرامش و امنيت اجتماعي به طور کلي در بين زنان دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي در شهر تهران %۸۷ است، يعني در حد بالايي قرار دارد.