مقاله بررسي عوامل بيولوژيک در هواي بخش هاي بيمارستان هاي امام خميني و شهيد زارع ساري در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل بيولوژيک در هواي بخش هاي بيمارستان هاي امام خميني و شهيد زارع ساري در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل بيولوژيک
مقاله بيمارستان
مقاله آلودگي هوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي معصوم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مديريت نامناسب بهداشت محيط در بيمارستانها، يکي از عوامل مهم بروز بيماري هاي عفوني است که در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. يکي از راه هاي انتقال عفونت ها انتشار عوامل بيولوژيک از طريق هواي بيمارستان ها است. در اين مطالعه ميزان تراکم عوامل بيولوژيک در هواي بخش هاي دو بيمارستان در شهر ساري مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي در مدت ۶ ماه از تيرماه تا آذر ماه ۱۳۸۶ در بيمارستان هاي امام خميني و شهيد زارع ساري انجام شد. نمونه برداري از هواي بخش هاي مختلف بيمارستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و هفته اي يک بار توسط پمپ مخصوص نمونه برداري از هوا و فيلتر انجام مي شد. در مجموع ۹۸ نمونه از هوا برداشت و در آزمايشگاه ميکروبيولوژي بر اساس روش هاي استاندارد کشت شد و از نظر تعداد کلني و مورفولوژي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که هواي تقريبا همه بخش هاي دو بيمارستان مورد بررسي به انواع ميکروب ها آلوده بوده و ميزان آلودگي ميکروبي در هواي بخش هاي بيمارستان امام خميني بيش تر از هواي بخش هاي بيمارستان زارع مي باشد. استافيلوکوک، سودوموناس و باکتري هاي گرم مثبت به ترتيب از جمله فراوانترين ميکروب هاي بررسي شده بودند. حداکثر آلودگي ميکروبي در بخش جراحي عمومي بيمارستان امام خميني مشاهده شد.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که تعداد و تنوع ميکروارگانيسم ها در هواي بخش هاي بيمارستان امام خميني بيشتر از هواي بخش هاي مطالعه شده در بيمارستان زارع بود. تراکم زياد افراد در بخش ها اعم از بيماران، کارکنان و همراهان بيمار عامل اصلي و موثر افزايش عوامل بيولوژيک در هواي بيمارستان امام خميني است. ساير عوامل نظير وجود سيستم فرسوده تهويه، نگهداري نامناسب سيستم هاي تنظيم حرارت در بيمارستان تراکم آلودگي هوا به عوامل بيولوژيک در بيمارستان هاي مورد مطالعه را تحت تاثير قرار مي دهد.