مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي کل واردات ايران تحت شرايط محدوديت ارزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۵۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي کل واردات ايران تحت شرايط محدوديت ارزي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تابع تقاضاي واردات
مقاله درآمدهاي ارزي
مقاله مدل تعديل جزئي
مقاله روش انگل گرنجر
مقاله الگوي خودتوضيح برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نيک روان انيسه
جناب آقای / سرکار خانم: عاقلي كهنه شهري لطفعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار تابع تقاضاي کل واردات ايران تحت شرايط محدوديت ارزي براي سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۳۸ با استفاده از روشهاي انگل گرنجر و الگوي خود توضيح برداري، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تخمين مدل در کوتاه مدت به روش OLS نشان داد که قيمتهاي نسبي و پس از آن درآمدهاي ارزي بيشترين کشش را در بين متغيرهاي تاثيرگذار بر تقاضاي واردات داشتند. همچنين برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل گرنجر نشان مي دهد که در بلندمدت بين تقاضاي کل واردات و متغيرهاي اصلي آن رابطه تعادلي وجود دارد؛ نتايج تابع واکنش آني نيز نشان مي دهد که بطور متوسط حداقل ۹ سال طول مي کشد تا اثر شوک هاي وارد شده به هر يک از متغيرهاي توضيحي تعديل شود. هم چنين نتايج تجزيه واريانس گوياي آن است که قيمتهاي نسبي و درآمدهاي ارزي بيشترين اهميت نسبي را در توضيح دهندگي واردات دارند. ضرايب منفي بدست آمده براي متغيرهاي مجازي نيز نشان دهنده تاثير کاهشي اين دوران بر کل واردات بوده است.