مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر ضريب تضعيف موثر ماده جبران کننده ها به منظور درمان با فوتون ۶MVبه روش پرتو درماني با شدت تعديلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر ضريب تضعيف موثر ماده جبران کننده ها به منظور درمان با فوتون ۶MVبه روش پرتو درماني با شدت تعديلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبران کننده
مقاله ضريب تضعيف موثر
مقاله فوتون MV 6
مقاله راديوتراپي با شدت تعديل يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي ملايري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از روش هاي پرتودرماني با شدت تعديلي بر اساس استفاده از جبران کننده ها مي باشد. مهم ترين عامل در ساخت جبران کننده ها محاسبه دقيق ضخامت جبران کننده ها به منظور دست يابي به شدت تعديلي مي باشد. به اين منظور بايد ضريب تضعيف دقيق ماده جبران کننده محاسبه شود. چندين عامل در محاسبه ضريب تضعيف ماده جبران کننده تاثير دارند. در اين تحقيق، تاثير نوع دزيمتر و فانتوم و هم چنين مقدار دز تابشي و عمق اندازه گيري در محاسبه اين ويژگي جبران کننده مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: با استفاده از دو نوع دزيمتر (FC65G وRK ) دو نوع فانتوم (RFA300plus وSP34 )، تاثير مقدار دز تابشي و عمق اندازه گيري در برآورد ضريب تضعيف موثر در انرژي ۶MV یک شتاب دهنده خطي پزشکي مورد بررسي قرار گرفت. مقادير دز تابشي مورد مطالعه ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ سانتي گري و عمق هاي اندازه گيري معادل ۲، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتي متر در نظر گرفته شد. اندازه گيري ها در ميدان مرجع (۱۰×۱۰ cm2) و براي ضخامت ۱ cm از فيلتر جبران کننده انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که مقدار دز تابشي در محاسبه ضريب تضعيف تاثير معني داري ندارد. ليکن تغيير عمق اندازه گيري از ۲ تا ۲۰ cm موجب تغييراتي بيش از ۵ درصد در محاسبات شد. علاوه بر اين، نوع دزيمتر و فانتوم مورد استفاده در اين تحقيق تاثيري در محاسبات نداشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مي توان توصيه کرد که به منظور برآورد دقيق تر ضريب تضعيف موثر ماده جبران کننده، ضروري است که اين ضريب در عمق هاي مختلفي از ناحيه درمان اندازه گيري شود.