مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر ناتواني حسي بيماران سکته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۹۲ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر ناتواني حسي بيماران سکته مغزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي
مقاله ناتواني حسي
مقاله آنوپسي
مقاله فراموشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاري كاويان
جناب آقای / سرکار خانم: صبورداووديان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي پرهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يافته هاي باليني تاثيرگذار بر ناتواني بيماران سکته مغزي حايز به اين دليل که مي توانند در پيش آگهي و بهبودي بعدي بيمار تاثيرگذار باشند، حايز اهميت است.
روش بررسي: در اين مطالعه بيماران مبتلا به سکته مغزي بستري در بيمارستان قائم مشهد در سال ۱۳۸۷ مورد مطالعه قرار گرفتند. وجود همي هيپوستزي، همي آنستزي، همي نگلکت و همي آنوپسي همنام در بيماران بررسي شد. مرتبه ناتواني بيمار ۷۲ ساعت از سکته بر اساس معيار رانکين تعيين شد، آزمون  Tو فيشر براي تحليل آماري ميانگين مرتبه ناتواني بکار رفت و p کمتر از ۰٫۰۵ معني دار تلقي شد.
نتايج: از ۳۲۹ بيمار با سکته مغزي، %۳۷٫۴ همي هيپوستزي، %۱۳٫۸ همي آنستزي، %۷٫۹ همي نگلکت و %۷٫۳ همونيموس همي آنوپسي داشتند. ميانگين ناتواني در بيماران با همي آنستزي بطور معني داري بيشتر از ساير بيماران بود (p<0.001). ميانگين ناتواني در افراد با همي هيپوستزي يا همي نگلکت يا همي آنوپسي همنام نسبت به افراد بدون آن تفاوت معني داري نداشت (بترتيب p=0.44 و p=0.23 و p=0.83) بيماران با ترياد همي آنستزي، همي نگلکت و همي آنوپسي همنام ميانگين ناتواني بطور معني داري بيشتر از سايرين بود (p<0.001).
نتيجه گيري: همي آنستزي يافته باليني تاثيرگذار بر ناتواني مبتلايان به سکته مغزي است، وجود ترياد باليني فوق مي تواند افزايش دهنده ميانگين ناتواني در اين بيماران باشد.