مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري نانو
مقاله محققان کشاورزي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سرافرازي علي مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي-همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري تحقيق شامل محققان مراکز و موسسات تحقيقات ملي کشاورزي بود (N=983) که تعداد ۲۷۸ نفر از آنان به عنوان نمونه از طريق نمونه گيري طبقه اي با اختصاص متناسب براي انجام تحقيق انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديد. اعتبار صوري پرسشنامه با نظر متخصصان و اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران مورد تاييد قرار گرفت. براي تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق پيش آزمون (شامل ۳۰ نفر خارج از نمونه اصلي) انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس «نگرش محققان کشاورزي نسبت به فناوري نانو»، ۰٫۹۴ بود. نتايج بدست آمده از آمار توصيفي حاکي از آن بود که پاسخگويان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط با فناوري نانو و کاربردهاي آن در کشاورزي آشنايي دارند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که ۶۱٫۳ درصد از تغييرات متغير وابسته نگرش محققان نسبت به فناوري نانو را سه متغير ميزان آشنايي پاسخگويان با کاربردهاي فناوري نانو در کشاورزي، ميزان آشنايي پاسخگويان با فناوري نانو و تعداد طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط محقق، تبيين مي نمايند.