مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر گرايش دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران به رويدادهاي ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار بر گرايش دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران به رويدادهاي ورزشي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويداد ورزشي
مقاله رفتار مصرف كننده ورزش
مقاله تصميم خريد ورزشي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن قلي پور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: استيري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار بر گرايش و تمايل دانشجويان به رويدادهاي ورزشي در كشور، پس از بررسي عميق ادبيات و پژوهش هاي گذشته پيرامون عوامل موثر بر گرايش به رويدادهاي ورزشي، فهرست ابتدايي از مجموعه عوامل و مولفه هاي موثر تهيه شد. در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان بازاريابي و مديران و صاحب نظران ورزشي كشور، بررسي و بازنگري همه جانبه و جامع بر روي مولفه هاي اوليه شناسايي شده صورت گرفت و پس از تاييد نهايي مولفه ها، پرسشنامه طراحي شده در ميان ۳۸۰ نفر از دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران توزيع شد. نتايج تحليل عاملي انجام شده نشان داد كه در مجموع مولفه هاي اثرگذار بر گرايش دانشجويان به رويدادهاي ورزشي را مي توان به چهار عامل ترفيع ورزشي، نوع ورزش و ويژگي هاي آن، شرايط و امكانات ورزشي و خصوصيات ورزشكاران و تيم ها طبقه بندي كرد. نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس فريدمن نيز نشان داد كه از ميان عوامل مورداشاره، دو عامل نوع و ويژگي هاي ورزش و خصوصيات ورزشكاران و تيم ها بيش از دو عامل ديگر در تمايل دانشجويان به رويدادهاي مختلف ورزشي در كشور موثر است.