مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار در ايجاد روحيه کارآفريني دانشجويان تحصيلات تکميلي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثيرگذار در ايجاد روحيه کارآفريني دانشجويان تحصيلات تکميلي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله عامل روانشناختي
مقاله عامل آموزشي و دانشگاهي
مقاله دانشجويان تحصيلات تکميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي تحقيق حاضر “بررسي عوامل تاثيرگذار در ايجاد روحيه کارآفريني دانشجويان تحصيلات تکميلي” بوده است. جامعه آماري تحقيق شامل ۶۸۶ نفر از دانشجويان تحصيلات تکميلي (دانشجويان سال دوم کارشناسي ارشد و کل دانشجويان دکتراي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران) بود. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم تعداد ۹۷ نفر از طريق فرمول کوکران انتخاب شد که براي افزايش دقت ۱۵۰ نفر به عنوان پاسخگو تعيين گرديد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي بوده است که روايي آن بر اساس نظرات استادان رشته ترويج و آموزش کشاورزي تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد که مقادير آن به ترتيب ۸۴/۰، ۹۳/۰، ۰٫۷۹ براي عامل روانشناختي، عامل آموزشي و دانشگاهي و روحيه کارآفريني به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد که بين متغير هاي سن، عامل روانشناختي، عامل آموزشي و دانشگاهي رابطه مثبت و معني داري با ايجاد روحيه کارآفريني در بين دانشجويان وجود دارد. در تحليل رگرسيوني گام به گام نيز متغيرهاي عامل روانشناختي، عامل آموزشي و دانشگاهي و سن به ترتيب وارد تحليل شدند که در مجموع در حدود ۵/۶۳ درصد از واريانس را تبيين نمودند. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد بين دانشجويان با وضعيت تاهل، ثبت اختراع، نوع اشتغال، تحصيلات پدر و سازمان محل خدمت مختلف از نظر روحيه کارآفريني تفاوت معني داري وجود دارد.