مقاله بررسي عوامل تاثير گذار بر ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان: يک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکي سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثير گذار بر ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان: يک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکي سمنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان علوم پزشکي
مقاله سمنان
مقاله ارزش يابي دانشجويي
مقاله استاد
مقاله ديدگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي عابدين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقاجاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ارزشيابي دانشجويي باعث مي شود تا اساتيد از نقطه نظرات و ديدگاه دانشجويان مطلع شوند. اگرچه تحقيقات زيادي در ارتباط با عوامل تاثير گذار بر ارزش يابي اساتيد انجام شده است، اما به دليل عدم انجام مطالعات جامع و وجود تناقض در نتايج آن ها به مطالعات بيش تري نياز است. بنابراين، اين مطالعه جامع جهت شناسايي و تعيين عوامل تاثيرگذار مختلف بر ارزش يابي استاد از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي سمنان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي، با مشارکت تمام دانشجويان ترم دوم و بالاتر شاغل به تحصيل در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي سمنان انجام شد. يک پرسش نامه حاوي مشخصات دموگرافيک و عوامل موثر بر ارزش يابي استاد شامل مهارت تدريس استاد (۹ سوال)، خصوصيات فردي استاد (۱۵ سوال)، رعايت اصول و قوانين آموزشي (۱ سوال)، خصوصيات فردي و نگرش دانشجو نسبت درس (۱۰ سوال)، خصوصيات فيزيکي و زمان ارایه درس (۴ سوال)، ويژگي فرايند ارزش يابي استاد در دانشگاه (۶ سوال) با مراجعه حضوري محقق قبل از شروع کلاس درس در اختيار دانشجويان قرار گرفت. بعد از تکميل، پرسش نامه ها جمع آوري شد. داده ها با روش هاي مناسب آماري آناليز شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که از ديدگاه دانشجويان تسلط علمي (۹۴ درصد)، خوش اخلاقي (۹۳ درصد)، اعتماد به نفس (۹۲٫۷ درصد) قدرت بيان (۹۱ درصد)، تلاش در تفهيم مطالب علمي به دانشجو (۹۰ درصد)، شخصيت (۹۰درصد)، جديد و قديمي بودن مطالب (۸۳ درصد)، تاثير خيلي زياد تا زياد بر ارزش يابي اساتيد دارند. مسایل و اغراض شخصي دانشجويان به ميزان کم و خيلي کم (۶۳٫۳)در ارزش يابي استاد دخالت داد مي شود. علاوه بر اين، بين جنسيت (P<0.001) بومي بودن و نبودن(P<0.01) رشته تحصيلي(P<0.01)  دانشجويان با نمره ارزش يابي اساتيد رابطه معني داري مشاهده شد. در حالي که بين معدل دانشجو و رتبه ارزشيابي استاد رابطه معني دار مشاهده نشد(P>0.05) .
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد توان مندي هاي علمي استاد (تسلط علمي و ارایه اطلاعات علمي جديد و به روز در موضوع درس) يکي از مهم ترين فاکتورهاي تاثيرگذار در ارزش يابي اساتيد است. هم چنين به نظر مي رسد که نه تنها نحوه تدريس و آموزش استاد، بلکه شخصيت و منش استاد مي تواند در افزايش انگيزه دانشجويان براي يادگيري و آموزش، و نهايتا ارتقاي کيفيت آموزش بسيار موثر باشد.