مقاله بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني در کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني در کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله دانشگاه علوم پزشکي شيراز
مقاله خصوصيات فردي کارکنان ستادي
مقاله عملکرد سازمان
مقاله ويژگي هاي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي زاده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني پيوند
جناب آقای / سرکار خانم: روانگرد رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رفتار شهروندي سازماني، يک رفتار فردي آگاهانه و با بصيرت است که اگر چه مستقيما با سيستم پاداش رسمي سازمان بازشناخته نمي شود اما مي تواند بر عملکرد سازمان ، نقش مثبت و تاثير گذاري داشته و کارکردهاي آن را ارتقا بخشد. در اين مطالعه، به بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و عوامل تاثير گذار بر آن پرداخته شده است.
روش کار: اين مطالعه، مطالعه اي است توصيفي – تحليلي که به صورت مقطعي بر روي يک نمونه ۱۳۰ نفري از پرسنل شاغل در حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي شيراز که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي در سال ۱۳۸۸ انتخاب شده اند، انجام شده است. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. جهت تحليل و ارایه داده ها از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. سطح معني داري نيز ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است.
يافته ها: نتايج مطالعه حاکي از آن است که رفتار شهروندي سازماني با فرهنگ سازماني، شخصيت و کنترل دروني، رابطه آماري مثبت و معني دار (P<0.001) و با استرس شغلي، رابطه آماري معکوس و معني دار (P<0.001) دارد. همچنين، بين ابعاد مختلف رفتار شهروندي سازماني با يکديگر نيز رابطه آماري مثبت و معني دار وجود دارد (P<0.001) از سوي ديگر، بين تواضع با فرهنگ سازماني، کانون کنترل و شخصيت، رفتار مدني با فرهنگ سازماني، گذشت و جوانمردي با فرهنگ و شخصيت و در نهايت، بين با وجدان بودن با فرهنگ، رابطه آماري مثبت و معني دار اما بين تواضع، رفتار مدني و با وجدان بودن با استرس شغلي و نيز بين با وجدان بودن و شخصيت، رابطه آماري منفي و معني داري وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: کاهش استرس شغلي، وجود عدالت سازماني و فرهنگ سازماني مشوق جمع گرايي و رفتارهاي شهروندي و نيز خصوصيت فردي کارکنان از جمله شخصيت، کانون کنترل و … بر روي ميزان بروز رفتار شهروندي سازماني توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شيراز تاثير گذار است و توجه به هر يک از اين ابعاد و فاکتورهاي کليدي و تلاش در جهت تقويت و حمايت از آنها توسط مديران مي تواند موجب اشاعه هر چه بيشتر اين رفتارها و در نتيجه بهبود عملکرد سازمان شود.