مقاله بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان ان-استيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۹۸ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تاثير گذار شرح حال بيماران جهت شروع درمان ان-استيل سيستئين در مسموميت با استامينوفن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استامينوفن
مقاله ان استيل سيستئين
مقاله مسموميت
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي نژاد فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي خوانساري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسنيان مقدم حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شادنيا شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: عكاظي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپور اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ان استيل سيستئين NAC) يا (N-Acetyl cysteine پادزهر موثر در درمان مسموميت با استامينوفن مي باشد که تجويز آن گاهي اوقات به علت تعداد بالاي مراجعين و عدم وجود امکانات کافي بر اساس شرح حال بيمار از ميزان مصرف استامينوفن انجام مي گيرد. در اين مطالعه با بررسي دقيق تر شرح حال و کنترل همزمان سطح پلاسمايي استامينوفن، عوامل تاثير گذار در ايجاد مسموميت شديد جهت انتخاب بهتر اولويت هاي درمان با  NACمورد بررسي قرار گرفت.
روش تحقيق: اين مطالعه در سال هاي
۱۳۸۶ در بيمارستان لقمان به صورت آينده نگر و مقطعي روي ۱۷۰ بيمار انجام شد که بر اساس شرح حال باليني بيش از ۷٫۵ گرم استامينوفن مصرف کرده بودند. متغيرهايي مثل سن، جنس، تعداد دفعات خودکشي، مقدار مصرف دارو، فاصله زماني از مصرف دارو تا مراجعه و زمان مراجعه با سطح پلاسمايي دارو مقايسه شد و يافته ها با نرم افزار آماريSPSS13  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در مجموع ۱۷۰ بيمار با ميانگين سني ۶٫۰۵±۲۱٫۸۱ انتخاب شدند که ۴۴٫۷ درصد مذکر و ۵۵٫۳ درصد مونث بودند. شيوع موارد مسموميت در دهه سوم زندگي بيشتر بود. ميانگين سطح پلاسمايي دارو ۱۸٫۷ mg/ml به دست آمد. متغيرهايي از پيش گفته شده ازجمله تعداد دفعات اقدام به خودکشي، تعداد قرص مصرفي و فاصله زماني مصرف قرص تا نمونه گيري فقط بر روي شدت مسموميت اثر داشتند.
نتيجه گيري: در مواردي که امکان ارزيابي سريع سطح پلاسمايي استامينوفن جهت تعيين لزوم تجويز NAC فراهم نمي باشد، برخي از عوامل شرح حال مثل مصرف مقادير بالاي دارو، تعدد دفعات خودکشي با دارو و تاخير در مراجعه به مراکز درماني به عنوان عوامل خطر شناخته شده، مي توان از آن ها در طرح روند درمان بهره جست.