مقاله بررسي عوامل ترغيب کننده و بازدارنده مطالعه در ميان مراجعان کتابخانه هاي عمومي شهرستان ماهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل ترغيب کننده و بازدارنده مطالعه در ميان مراجعان کتابخانه هاي عمومي شهرستان ماهشهر
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه
مقاله کتابخانه هاي عمومي
مقاله ماهشهر
مقاله مراجعان کتابخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرف زاده عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: ايرجي شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش عوامل ترغيب کننده و بازدارنده مطالعه را در ميان مراجعان ۲۰ تا ۳۰ ساله کتابخانه هاي عمومي شهرستان ماهشهر مورد مطالعه قرار داده است.
روش: روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي و از نوع توصيفي مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس اس و اکسل استفاده شده و براي آزمون فرضيه ها ضريب همبستگي پيرسون به کار گرفته شده است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که از ميان عوامل موثر بر مطالعه در ميان مراجعان کتابخانه هاي عمومي، بين وضعيت کتابخانه هاي عمومي و تحصيلات افراد و نيز بين تحصيلات والدين و درآمد خانواده رابطه معني داري وجود دارد و اين رابطه مثبت است، ولي رابطه بين قيمت کتاب ها و استفاده از ساير رسانه ها با مطالعه، منفي مي باشد. همچنين، يافته ها نشان داد که بين عوامل تاهل و جنسيت با مطالعه رابطه معني داري وجود ندارد. به علاوه، مطالعه حاضر نشان داد که نقش خانواده در ترغيب فرزندان به مطالعه، وجود کتابخانه در مدارس، گنجاندن ساعاتي به عنوان ساعت مطالعه در برنامه درسي و به خصوص اخلاق خوب کتابداران کتابخانه ها اهميت بسياري در ترغيب به مطالعه دارد. در مقابل نداشتن انگيزه، کمبود وقت، مناسب نبودن کتابخانه ها، گراني کتاب و جهت گيري هاي جامعه به سمت مسایل اقتصادي باعث رکود مطالعه در جامعه به عنوان عوامل بازدارنده مطالعه استنباط شد.
اصالت/ارزش: اين تحقيق با توجه به ضرورت و اهميت مطالعه در ارتقا سطح آگاهي و دانش و نياز به گسترش فرهنگ مطالعه در بين جوانان انجام گرفته و به شمه اي از عوامل ترغيب کننده و بازدارنده مطالعه براي استفاده در جهت گيري هاي آينده مديريتي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مي پردازد.