مقاله بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ساختار سرمايه
مقاله بازده سهام
مقاله تغييرپذيري سود
مقاله سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار سرمايه شرکتها نقش تعيين کننده اي در تصميمات سرمايه گذاري ايفا مي کند. تحقيقات قبلي بيانگر وجود رابطه، بين ساختار سرمايه و عواملي همچون نرخ بازده داراييها به عنوان جايگزيني براي سودآوري، تغييرپذيري سود، درصد تقسيم سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، ماليات و خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات شرکت مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و عوامل فوق در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف، تعداد ۱۱۰ شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات مورد نياز آنها براي دوره دوازده ساله تحقيق (۱۳۸۶-۱۳۷۵) قابل دسترسي بود، انتخاب شد. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش رگرسيون ترکيبي استفاده شده است. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t و F صورت گرفت.