مقاله بررسي عوامل خطرساز سرطان پستان در رامسر و تنکابن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطرساز سرطان پستان در رامسر و تنکابن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهانيان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتوكيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شورميج رضوانه
جناب آقای / سرکار خانم: ساروي محمدمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سرطان پستان شايع ترين سرطان در زنان و اولين علت مرگ و مير در خانم هاي ۴۰ تا ۴۵ ساله است. شناخت هرچه بيش تر عوامل خطرساز سرطان پستان در جلوگيري از بروز آن حايز اهميت است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين عوامل خطرساز سرطان پستان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي زنان مبتلا و غيرمبتلا به سرطان پستان ساکن شهرستان هاي رامسر و تنکابن و مراجعه کننده به درمانگاه خون و سرطان طي فروردين ۱۳۸۳ تا فروردين ۱۳۸۶ انجام شد. روش نمونه گيري به صورت در دسترس و تعداد نمونه ۱۲۰ نفر بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه بود که برخي از عوامل خطرساز سرطان پستان را مورد بررسي قرار داد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذور کاي، تي مستقل و رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بين متغيرهايي مانند مدت شيردهي (P<0.02)، سابقه خانوادگي سرطان پستان (P<0.01)، سابقه مصرف قرص هاي ضد بارداري (P<0.000)، وضعيت يائسگي (P<0.000) و سابقه سقط (P<0.001) با بروز سرطان پستان ارتباط معني دار آماري وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، توصيه مي شود زنان داراي يک يا چند عامل خطرساز سرطان پستان، جهت تشخيص وجود احتمالي سرطان پستان تحت معاينه هاي دوره اي قرار گيرند.