مقاله بررسي عوامل خطر در عود تشنج با تب در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان کودکان حضرت علي اصغر (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۶ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر در عود تشنج با تب در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان کودکان حضرت علي اصغر (ع)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج با تب
مقاله عوامل خطر
مقاله عود تشنج
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن ‌پور‌اونجي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري درخش نيما
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشنج همراه با تب، يکي از مشکلات شايع در کودکان  در سنين ۵ ماه تا ۶ سال است. در برخي مناطق جهان از شيوعي معادل %۱۰ برخوردار مي باشد، در حالي که آمار جهاني آن %۲-۴ است.مطالعات جهاني نشان مي دهد که استفاده از داروهاي ضدتشنج مانند فنوباربيتال هر چند که ممکن است باعث کاهش حملات گردد ولي برحسب نوع آن، عوارض متعددي را از قبيل اختلالات رفتاري، کاهش درک و ياد گيري، خواب آلودگي، گيجي و اختلال تعادل به جا مي گذارد. سابقه فاميلي مثبت، شدت و تکرار تشنج، درجه حرارت، سن بروز، مشکلات تکاملي و معاينه نورولوژيک غيرطبيعي را مي توان از عوامل تاثير گذار در عود تشنج دانست. هدف از اين پژوهش بررسي عوامل خطر در عود تشنج با تب جهت برخورد مناسب در پيشگيري از حملات بعدي و جلوگيري از عوارض آن مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي و از نوع آينده نگر مي باشد. از ۴۳۲ نفر کودک زير ۱۵ سال که به علت تشنج با تب از آذر ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ به درمانگاه اعصاب کودکان بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) مراجعه کرده بودند، بر اساس  شرح حال، معاينه و بررسي هاي پاراکلينيکي (طبق پرسشنامه آماده شده مبني بر شناسايي عوامل خطر در عود تشنج با تب)، ۱۰۳ کودک با «عود تب و تشنج» مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل به صورت جداول توزيع فراواني و شاخص هاي مرکزي و پراکندگي و روش هاي آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: %۶۲ از ۱۰۳ کودک مورد بررسي اين پژوهش پسر و ۳۹ نفر (%۳۸) دختر بودند. چنانکه در جداول مربوطه نشان داده شده است، بيشترين گروه سني در شروع تشنج را گروه زير يک سال (۳۷ نفر، %۳۵) تشکيل مي دهند. ۴۸ نفر از کودکان مورد بررسي در موقع تشنج درجه حرارت ۳۸-۳۹ درجه سانتي گراد داشته و طول زمان تب تا شروع تشنج در بيشتر موارد (%۴۴) کمتر از يک ساعت بوده است. در ۲۴ نفر (%۲۳٫۵) از کودکان مورد مطالعه، طول مدت اولين تشنج ۱۵-۲۰ دقيقه و در کمتر از %۱۰ طول زمان تشنج زير ۵ دقيقه بوده است. بيشترين نوع تشنج در کودکان اين بررسي از نوع تونيک – کلونيک (%۵۷٫۵) مي باشد. در اکثر موارد (%۶۸٫۵)، تعداد حملات تشنجي دوبار بوده است. علت تب در کودکان اين بررسي به ترتيب شيوع عبارت بودند از عفونت دستگاه تنفسي فوقاني (شايع ترين علت – %۳۱٫۷۵) و عفونت دستگاه تنفسي تحتاني (%۱۴٫۵). در بررسي يافته هاي پاراکلينيکي، EEG %72، MRI%41 و %۳۴ سي تي اسکن مغز غيرطبيعي داشتند. %۴۶٫۵ از موارد اين بررسي، در سير زايماني دچار مشکلاتي از جمله آسفکسي و آسپيراسيون مکونيوم شده اند. در کودکان اين بررسي، %۲۵ سابقه تکاملي غيرطبيعي و %۴۲ معاينه عصبي غيرطبيعي مشاهده شد و %۳۷٫۸ از آن ها حاصل ازدواج فاميلي بودند.
نتيجه گيري: اين پژوهش بيانگر آن است که سابقه فاميلي مثبت تشنج با تب، طول زمان شروع تب تا بروز تشنج، معاينه عصبي و تکامل غيرطبيعي و همچنين سن پايين و وجود يافته هاي غيرطبيعي در نوروراديولوژي و الکتروانسفالوگرافي مي توانند از عوامل موثر در عود تشنج بيماران باشند و ضروري است در صورت مشاهده کودکان با تب و تشنج، مورد توجه قرار گيرند.