مقاله بررسي عوامل خطر و علل باكتريال عفونت هاي بيمارستاني در NICU و PICU در بيمارستان هاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه ۱۳۸۶ تا پايان شهريور ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خطر و علل باكتريال عفونت هاي بيمارستاني در NICU و PICU در بيمارستان هاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه ۱۳۸۶ تا پايان شهريور ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت هاي بيمارستاني
مقاله عفونت باکتريال
مقاله NICU ،PICU

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براك منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مميشي ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: سيادتي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: خطايي قمرتاج
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزارحيمي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عفونت هاي بيمارستاني، ميزان مرگ و مير و طول مدت بستري را افزايش مي دهد و بايد به عنوان يك مشكل مخاطره آميز سلامت مدنظر قرار گيرند. هدف از مطالعه حاضر بررسي ريسك فاكتورها و مقاومت باكتريايي در عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) و کودکان (PICU) در بيمارستان هاي مركز طبي كودكان و بهرامي مي باشد.
روش كار: مطالعه به صورت توصيفي مقطعي و آينده نگر از ابتداي مهر ماه ۱۳۸۶ تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ در بخش هاي NICU و PICU بيمارستان هاي مركز طبي كودكان و بهرامي تهران انجام گرفت. بيماراني كه پس از ۴۸ ساعت بعد از بستري دچار علايم عفونت شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. عوامل عفوني توسط آزمون هاي استاندارد ميكروب شناسي شناسايي شدند و حساسيت ميكروبي به آنتي بيوتيك ها با استفاده از روش انتشار در آگار صورت گرفته و عوامل خطر شامل نوع بيمارستان، نوع بخش، سابقه بستري، نقص ايمني، تب، كاتتر وريدي، كاتتر ادراري، ساكشن، تغذيه وريدي، شنت مغزي، عمل جراحي با تكميل پرسشنامه جمع آوري و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه مجموعا ۷۰ بيمار به عفونت بيمارستاني دچار شده بودند بطوريكه شيوع عفونت هاي بيمارستاني ۹٫۳% بوده و از نظر نوع آلودگي هاي ميكروبي در بيماران مبتلا، سودوموناس آيروژنوزا ۲۴٫۳% و كلبسيلا پنوموني ۱۸٫۶% و اينتروباكتر ۳٫۱۴% از شايع ترين باكتري هاي جدا شده در بيماران بودند. محل بيمارستان و استفاده از ساكشن و عمل جراحي از شايع ترين ريسك فاكتورهاي مرتبط با عفونت هاي بيمارستاني بوده اند (p<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان داد كه محل بيمارستان و استفاده از ساكشن و همچنين نوع عمل جراحي از شايع ترين عوامل خطر و سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا پنومونيه و اينتروباكتر از شايع ترين عوامل ميكروبي بوده اند كه نيازمند ارتقاي فرآيندهاي مرتبط با آن به منظور بهبود وضعيت عفونت هاي بيمارستاني مي باشند.