مقاله بررسي عوامل داخلي موثر بر هويت قومي و هويت ملي در ميان اعراب شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل داخلي موثر بر هويت قومي و هويت ملي در ميان اعراب شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت قومي
مقاله هويت ملي
مقاله اعراب اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهسايي زاده عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي نسب سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با عنوان بررسي عوامل داخلي موثر بر هويت قومي و هويت ملي در ميان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رويکرد کمي و روش پيمايشي صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بين سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. براي دقت عمل بيشتر، يک پرسشنامه پيش آزمون بين ۵۲ نفر از اهالي عرب شهرستان اهواز اجرا گرديد و در نهايت پرسشنامه نهايي در پاييز و زمستان ۱۳۸۵ در بين نمونه آماري تکميل شد. چارچوب نظري اين تحقيق بر پايه نظريه هاي نوسازي، استعمار داخلي و محروميت نسبي مي باشد. در اين تحقيق، تاثير متغيرهاي سن، جنس، وضعيت تاهل، شغل، درآمد خانواده، ميزان مالکيت خانواده، احساس محروميت نسبي در بعد اقتصادي، سابقه شهرنشيني، منطقه مسکوني (عرب نشين و مختلط)، ميزان اعتماد به قوم، پايبندي به هنجارهاي قومي، تحصيلات، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، رضايت از نظام سياسي، مشارکت در امور سياسي و احساس محروميت نسبي در بعد سياسي بر متغير هويت قومي سنجيده شدند و در آخر رابطه بين متغير هويت قومي و هويت ملي در نمونه آماري آزمون شد. نتايج تحليل دو متغيره داده ها (آزمون تي، تحليل واريانس و رگرسيون ساده) نشان از معنادار بودن رابطه بين متغيرهاي فوق، (بغير از جنس، وضعيت تاهل و سابقه شهرنشيني) با هويت قومي داشت. و رابطه هويت قومي و هويت ملي در جهت منفي آن تاييد شد. نتايج تحليل چند متغيره نشان مي دهد که ۱۱ متغير از ۱۶ متغير مستقل موثر بر هويت قومي در نهايت توانستند ۶۷ درصد از واريانس متغير هويت قومي را تبيين کنند.