مقاله بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل درون سازماني،تنش زا
مقاله عوامل شغلي
مقاله عوامل سازماني
مقاله عوامل فيزيکي محيط کار
مقاله عوامل گروهي
مقاله رودهن
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكري بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که سازمان، شبکه اي از فرآيندهاي عملياتي و اداري است و اين شبکه به دست انسان هدايت مي شود، مديريت منابع انساني، به عنوان يک عامل اثر گذار سازمان قلمداد شده و اثربخشي و کارايي افراد را تحت تاثير خود قرار مي دهد. از اين رو، اين مطالعه درصدد بررسي عوامل درون سازماني تنش زا در بين کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن برآمده است. جامعه آماري اين پژوهش، متشکل از کليه کارکنان شاغل در حوزه رياست؛ معاونت ها و دانشکده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸مي باشد. روش مطالعه توصيفي از نوع پيمايشي است. براي گرد آوري داده هاي اوليه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. با بهره گيري از فرمول کوکران ۲۱۲ نفر کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. مهم ترين نتايج نشان داده است درک و تصور کارکنان نسبت به اين عوامل تنش زا در محيط دانشگاهي در حد متوسط و بيشتر از آن بوده است. هم چنين از مجموع مولفه هاي مورد بررسي به ترتيب عوامل شغلي، عوامل سازماني، عوامل فيزيکي محيط کار و عوامل گروهي به ترتيب بيشترين تاثير بر ايجاد تنش در درون دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن داشته اند.