مقاله بررسي عوامل زيرساختي مديريت دانش در دولت جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل زيرساختي مديريت دانش در دولت جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله به اشتراك گذاري دانش
مقاله عوامل زيرساختي مديريت دانش
مقاله دولت جمهوري اسلامي ايران
مقاله وزارتخانه ها
مقاله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي زيرساخت مديريت دانش در دولت جمهوري اسلامي ايران انجام پذيرفته است. پژوهش از نوع كاربردي است و به روش پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را ۲۱ وزارتخانه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي دهد. نتايج نشان داد:
– در بيش تر موارد بين وزارتخانه هاي مختلف و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زيرساختي مديريت دانش تفاوت معناداري وجود دارد.
– ميانگين كل نمره وزارتخانه ها و و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همچنين هركدام از آن ها پايين تر از نمره OECD است.
– بين اولويت مديريت دانش در راهبرد سازماني و بودجه اختصاص يافته براي فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديريت دانش رابطه در جامعه مورد پژوهش وجود ندارد.
– بين برنامه دولت الكترونيك و ميزان بودجه اختصاص يافته براي فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديريت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.
– بين اولويت مديريت دانش در راهبرد سازماني و دانش مداري مديريت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد.
– بين فرهنگ سازماني و سطح مديريت دانش در سازمان ها رابطه وجود دارد.
– بين سطح تحصيلات كاركنان و سطح مديريت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد.
در كل وضعيت عوامل زيرساختي مديريت دانش در وزارتخانه ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مناسب نيست.