مقاله بررسي عوامل سازماني موثر بر توسعه كارآفريني سازماني در سازمان ترويج كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل سازماني موثر بر توسعه كارآفريني سازماني در سازمان ترويج كشاورزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله كارآفريني سازماني و كارآفريني سازماني ترويج كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم بيگي امير
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پي بررسي عوامل سازماني موثر بر توسعه كارآفريني سازماني در سازمان ترويج كشاورزي بود كه به روش توصيفي- همبستگي انجام شد. جامعه آماري تحقيق شامل ۲۷۶۸ نفر از كارشناسان ترويج كشاورزي بود. از هر منطقه جغرافيايي كشور و بر اساس تقسيم بندي كشوري وزارت جهاد كشاورزي، يك استان به تصادف انتخاب و جامعه آماري منتخب ۱۱۴۵ نفر برآورد شد كه از بين آنها به صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب ۲۵۰ نفر (بر حسب محاسبه فرمول كوكران) انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي با دو بخش بود كه، بخش اول آن ابزار سنجش توسعه كارآفريني سازماني كوراتكو و موريس (۲۰۰۲)، شامل ۴۰ پرسش، و بخش دوم آن شامل عوامل سازماني موثر بر توسعه كارآفريني سازماني شامل ۶۹ پرسش در قالب طيف ليكرت بود. روايي پرسشنامه بر اساس نظر جمعي از اساتيد رشته ترويج كشاورزي و كارآفريني سازماني دانشگاه تهران تاييد گرديد. جهت تعيين پايايي تعداد ۲۵ پرسشنامه از كارشناسان ترويج كشاورزي تكميل شد و ضريب‌ آلفاي كرونباخ براي بخش هاي اول و دوم به ترتيب α=۰٫۹۳ و α=۰٫۹۰۶ بود كه نشان مي دهد پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار بوده است. آزمون نشانه، تحليل همبستگي و رگرسيون چند متغيره براي عمليات آماري استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون نشانه نشان داد كه وضعيت عوامل سازماني مرتبط با توسعه كارآفريني سازماني در سازمان ترويج پايين تر از حد متعادل است و به عبارت ديگر به لحاظ شاخص هاي كارآفريني در سطح مطلوبي قرار ندارند. يافته هاي حاصل از تحليل همبستگي نشان داد كه بين متغير توسعه كارآفريني سازماني و متغيرهاي مرتبط با عوامل سازماني رابطه معني دار و مثبتي در سطح يك درصد وجود دارد و نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نيز نشان داد كه چهار متغير سبك رهبري، راهبرد سازماني، نظام كنترل سازماني و فرهنگ سازماني به ترتيب داراي بيشترين نقش در پيش بيني متغير توسعه كارآفريني سازماني هستند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه عوامل سازماني مناسب نقش زيادي در توسعه كارآفريني سازماني در سازمان ترويج دارند.