مقاله بررسي عوامل فردي و حرفه اي تاثيرگذار بر ادراك کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشكلات مديريت آب کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل فردي و حرفه اي تاثيرگذار بر ادراك کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشكلات مديريت آب کشاورزي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک
مقاله مديريت آب کشاورزي
مقاله کشاورزان
مقاله شهرستان کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جلال زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي تحقيق حاضر «بررسي عوامل فردي و حرفه اي تاثيرگذار بر ادراك کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشكلات مديريت آب کشاورزي» بوده است. جامعه آماري تحقيق شامل ۵۲۹۷ نفر از كشاورزان شهرستان بود كه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۴۲ نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي بود كه روايي آن بر اساس نظرات اساتيد رشته هاي ترويج و آموزش كشاورزي و كارشناسان آبياري حوزه ستادي وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي تاييد گرديد و جهت سنجش ميزان پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضريب محاسبه شده (A=0.76) حاکي از پايا بودن ابزار تحقيق بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که بين ميزان سابقه كار کشاورزي افراد مورد مطالعه و ميزان مواجهه با مشکلات مديريت آب رابطه منفي و معني داري در سطح يك درصد (P=0.07، R=-0.225) وجود داشت. همچنين بر اساس نتايج حاصل از آزمون تي-استيودنت، بين گروه هاي مختلف شكل گرفته بر اساس متغير استفاده از اعتبارات دولتي از نظر مواجه با مشکلات استحصال آب در سطح پنج درصد (P=0.033، T=4.46) و از نظر مواجه با مشکلات انتقال آب در سطح يك درصد (P=0.00، T=4.46) اختلاف معني داري وجود داشت. بر اساس نتايج آزمون F نيز بين کشاورزاني که از فناوري هاي مختلف براي بهره برداري از آب استفاده ميكردند در سطح پنج درصد (P=0.033) اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين بر اساس نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس، بين افراد با مالكيت هاي مختلف منبع آبي در سطح يك درصد (P=0.000، X2=27.546) و بين گروه هاي با سطوح مختلف تحصيلي (P=0.026، X2=11.300)، فعال در نظام هاي مختلف بهره برداري از زمين (P=0.030، X2=12.342)، استفاده كننده از روش هاي انتقال مختلف آب (P=0.008، X2=11.355) از نظر مواجه با مشکلات مديريت آب كشاورزي در سطح پنج درصد اختلاف معني داري وجود داشت. طبق يافته ها چهار عامل آموزش، اعتبارات، فناوري و بهبود ساختار نظام هاي بهره برداري بر كاهش چالش هاي مديريت آب كشاورزي بسيار تاثيرگذار هستند.