مقاله بررسي عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر گرايش به ترويج كشاورزي در شهرستان ني ريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر گرايش به ترويج كشاورزي در شهرستان ني ريز
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش
مقاله ترويج كشاورزي
مقاله توسعه
مقاله فرهنگ
مقاله ني ريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورافكاري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقتيان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشاورزي در مناطق توسعه نيافته و محروم يكي از مهمترين منابع اقتصادي و از ابعاد گوناگون، موثر بر زندگي اجتماعي افراد است. از طرفي با توجه به پيامدهاي رشد جمعيت شهرنشين و پيش بيني افزايش نياز به محصولات كشاورزي، اهميت ترويج و آموزش كشاورزي دوچندان مي گردد زيرا پسنديده آنست كه در راستاي توسعه پايدار كه هم رشد كشاورزي و نياز غذايي جمعيت تامين گردد و هم پايداري درازمدت فعاليت ها و قابليت هاي اراضي حفظ شود. ضمن آنكه به مناسبت هاي گوناگون از آنجا كه ترويج به نشر آموزه ها و ايده هاي نوين مي پردازد مستقيما در زندگي اجتماعي و ويژگي هاي فرهنگي اثر مي گذارد روشن است كه چگونگي ترويج كشاورزي و موفقيت آن نيز در ارتباط با كشاورزان و استقبال ايشان از ترويج به طور متقابلي از عوامل اجتماعي و فرهنگي اثر مي پذيرد.
هدف از اين مطالعه بررسي عوامل اجتماعي – فرهنگي موثر بر گرايش كشاورزان ني ريزي به ترويج كشاورزي ميباشد و براي انجام اين تحقيق از پيمايش استفاده گرديد و شهرستان ني ريز يكي از مراكز مهم توليد محصولات كشاورزي در استان فارس، به عنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب شد. كشاورزان كل شهرستان با تعداد ۹۸۲۱ نفر جامعه آماري را تشكيل مي دادند كه نمونه آماري با بكارگيري فرمول كوكران تعداد ۳۷۰ نفر برآورد گرديد. ابزار گرداوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه بود كه توسط كشاورزان و درشرايط لازم توسط پرسشگران منتخب تكميل گرديد.بر اساس يافته هاي توصيفي پژوهش %۹۶ از پاسخگويان مردبوده اند همچنين %۵۴٫۱ از كشاورزان ني ريزي اعلام نمودند تجربه شركت در كلاس ها و آموزش هاي ترويجي را دارا هستند. و در بخشي ديگر %۲۴ از نمونه آماري با اينكه «شيوه هاي جديد كار كشاورزي را آسان مي كند» مخالفت نمودند. نتايج استنباطي از اين تحقيق نشان مي دهد بين هر يك از متغير هاي مستقل تحقيق از جمله تقدير گرايي، ميزان مشاركت اجتماعي، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، پايگاه اجتماعي افراد و باور به نوآوري  و متغير وابسته پژوهش يعني گرايش به ترويج كشاورزي رابطه معني داري وجود دارد.