مقاله بررسي عوامل فيزيولوژيكي محدودكننده عملكرد در ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L) از طريق تغيير در روابط منبع و مخزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل فيزيولوژيكي محدودكننده عملكرد در ارقام مختلف گندم (.Triticum aestivum L) از طريق تغيير در روابط منبع و مخزن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله برگ پرچم
مقاله تنك كردن
مقاله منبع
مقاله مخزن
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گهرباري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي راد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين عوامل محدودكننده فيزيولوژيکي عملكرد دانه در ارقام مختلف گندم، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده – فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه انجام گرفت. اين طرح شامل فاكتور اصلي رقم در دو سطح مهدوي و فلات و فاكتور فرعي شامل تيمارهاي تنك كردن بوته ها در دو سطح (عدم تنك كردن و تنك كردن ۵۰ درصد) و حذف برگ در سه سطح (عدم حذف، حذف برگ و حذف سه برگ بالايي بوته) بود كه به صورت فاكتوريل درآمده و در شش سطح قرار گرفتند. اعمال تيمارها در مرحله گل دهي انجام گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، تيمار تنك كردن بوته ها باعث افزايش در عملكرد دانه از طريق افزايش در وزن خشك دانه هاي هر دو رقم گرديد. اين افزايش در وزن دانه بيشتر به علت افزايش در مولفه سرعت پر شدن دانه ها بود. حذف برگ ها باعث كاهش در وزن خشك دانه ها شد و اين كاهش در رقم دانه درشت مهدوي در مقايسه با رقم دانه ريز فلات بيشتر بود. نتايج اين آزمايش نشان دهنده عكس العمل مثبت ارقام دانه ريز نسبت به دانه درشت ها در شرايط محدوديت منبع است.