مقاله بررسي عوامل مديريتي موثر بر مشارکت اعضا تعاوني هاي کشاورزي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مديريتي موثر بر مشارکت اعضا تعاوني هاي کشاورزي استان تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله اعضا تعاوني کشاورزي
مقاله مديريت تعاوني
مقاله استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ارفعي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق فوق با هدف بررسي عوامل مديريتي موثر بر مشارکت اعضا تعاوني هاي کشاورزي استان تهران صورت گرفته است. تحقيق حاضر از نوع کاربردي، توصيفي، علي و ارتباطي مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل ۳۲۰ نفر مديران و ۲۰۶ نفر از بين ۳۰۲۰ عضو شرکت هاي تعاوني کشاورزي تحت پوشش وزارت تعاون در سطح استان تهران انتخاب شدند. نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغيرها نشان مي دهد که بين سن اعضا، ميزان تحصيلات، ميزان سهام و سود ناشي از آن و ميزان مشارکت آنان در تصميم گيري هاي شرکت تعاوني هاي روستايي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين شرکت اعضاء در کلاس هاي آموزشي و علاقه آنها به کار گروهي و ميزان مشارکت آنان در تصميم گيري هاي شرکت تعاوني رابطه معني داري وجود ندارد. نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس حاکي از آن است که شيوه هاي تصميم گيري مديران بر ميزان مشارکت اعضاء در تصميم گيري هاي تعاوني تاثيرگذار است.